Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – samhandling mellom kommuner og helseforetak – høring

Fysioterapeuter må være representert på alle nivåene i helsefellesskapene og i tilsvarende beslutningsorgan, sier NFF i sitt høringssvar av 3. november 2020 til Helse- og omsorgsdepartmentet.


NFF har gitt sine innspill til «høring om forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester». I høringssvaret trakk vi frem at bedre felles planlegging er et viktig skritt på veien mot bedre samhandling. Men det løser ikke en av de største utfordringene på dette området, nemlig at samarbeidsavtalene ofte er mer preget av et ønske om å dele opp ansvaret enn av behovet for å ta et felles ansvar for pasientforløp. Vi trakk også frem problemene på habiliterings- og rehabiliteringsområdet.

Rehabilitering og habilitering
I høringssvaret skrev NFF at det er nødvendig med samarbeidsavtaler om rehabilitering og habilitering. Dette er i dag ikke en av de lovpålagte avtalene. NFF vet at blant annet Helse Møre og Romsdal og Helse Nord RHF har hatt planer for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten på høring. Felles for disse avtalene er at de legger ansvaret for spesialisert habilitering og rehabilitering til spesialisthelsetjenesten, mens kommunen har ansvar for all annen habilitering og rehabilitering. Ingen av planene inneholdt en konkretisering av hva som menes med spesialisert rehabilitering. NFF har påpekt at det som er rutine og hyppig forekommende tilstander i spesialisthelsetjenesten, kan være både sjelden og kreve stor kompetanseheving i kommunene.

Offentlig utvalg
Videre påpekte NFF at det er nødvendig med nye styringssignaler for samarbeid om habilitering og rehabilitering. Vi gjentok at det er nødvendig å nedsette et offentlig utvalg som skal kartlegge og vurdere kunnskap om dagens habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Utvalget må se på blant annet dimensjonering, organisering og hvilke pasientgrupper som i dag prioriteres ned og ut av tjenesten. Vi mener at habilitering og rehabilitering må trekkes frem og behandles særskilt. I dag får ikke dette fagområdet den nødvendige oppmerksomheten.

Fysioterapeuter inn i helsefelleskapene
Til slutt understreket NFF behovet for personer med habiliterings- og rehabiliteringskompetanse i helsefellesskapene. Vi mener at fysioterapeuter må være representert på alle nivåene i helsefellesskapene og tilsvarende beslutningsorgan. I dag består disse organene som regel av direktører, ledere, leger, fastleger og brukerrepresentanter. Dersom rehabiliteringstankegangen og bevisstheten om helhetlige tjenester skal gjennomsyre systemet, så er det helt nødvendig at personer med spesifikk rehabiliteringskompetanse blir representert. Habilitering og rehabilitering er tverrfaglige områder der flere tjenester og profesjoner er inne samtidig. NFF mener at helsetjenesten kan lære mye av hvordan det jobbes på dette området.

NFFs høringsinnspill er vedlagt som relatert dokument. Se også relaterte lenker.

Kontaktperson i NFF:

 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser