Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 31. oktober 2017 sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester.


Referanse:

17/3451

Høring:

Høring - endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Levert:

31.10.2017 08:04

Svartype:

Med merknader

Kontakt avsender:

Bente Øfjord

Kontaktperson:

Kontakt-e-post:

bo@fysio.no

Tittel:

Endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Uttalelse:

Høring – endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) viser til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) av 05.9.2017 vedrørende endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysiotjenester.

NFF stiller seg positiv til departements forslag om å endre forskrift om fastlønnstilskudd slik at det blir mulig å knytte samme person til både en fastlønnstilling og driftstilskuddsavtalen uten å miste tilskuddet. Slik forskriften er utformet i dag oppleves den rigid for små kommuner.

Å kombinere forskjellige driftsformer vil stille større krav til både kommunen og hjemmelshaver eller ansatt. Kommunen må være seg sitt ansvar bevisst i forhold til å informere innbyggerne om de forskjellige tilknytningsformene og konsekvensene det vil ha for pasientene.

Fra 1. januar 2018 skal kommunen informere innbyggerne om det kommunale fysioterapitilbudet, herunder hvilken tilleggskompetanse den enkelte fysioterapeut har, jf. kvalitetsforskriften.

NFF vil peke på at fysioterapeuten ofte velger tilknytningsform, altså det å være ansatt eller det å drive som næringsdrivende, ut fra en faglig begrunnelse, interesse og arbeidsform. Å ha adskilte tilknytningsformer i større kommuner vil derfor i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig både for fysioterapeuten og for kommunen. NFF støtter derfor forslaget til å begrense muligheten til kommuner med færre enn 2000 innbyggere.

NFF er enig i departementets utsagn i høringsnotatet om at det i dag er en svakere årsverksutvikling for fysioterapi enn ønskelig for å ivareta befolkningsvekst og demografiske endringer. NFF mener derfor at det bør opprettes nye stillinger eller driftsavtaler i tråd med behovet.

Med vennlig hilsen

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

Bente Øfjord
seniorrådgiver

 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser