Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

ADHD – retningslinje og pakkeforløp

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har levert høringssvar til Helsedirektoratet vedrørende revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD og kapittel i pakkeforløp om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser.


Høringssvaret fra NFF er vedlagt som relatert dokument. Høringssvaret bygde på innspill fra henholdsvis faggruppene fysioterapi for barn og unge og psykomotorisk fysioterapi.

Se også relaterte lenker til høringsutkastene fra Helsedirektoratet.

Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2019 Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide et pakkeforløp for utredning av ADHD hos barn og unge. Departementet konkluderte med behov for en revisjon av det som omhandler utredning av barn og unge i nasjonal faglig retningslinje for ADHD. Helsedirektoratet har vurdert det som hensiktsmessig å ivareta både ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i arbeidet, og integrere dette som et kapittel i Pakkeforløp psykiske lidelser – barn og unge. Kapittelet bygger på, og er lenket til, relevante anbefalingsutkast i retningslinjen der innholdet er dekkende også for andre nevroutviklingsforstyrrelser enn ADHD. Helsedirektoratet sendte retningslinje for ADHD og kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i pakkeforløpet psykiske lidelser, barn og unge, på samlet høring.

Høringen er ifølge Helsedirektoratet forventet ferdigbehandlet 23. november 2021.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser