Hva mener partiene om helsefremmende og forebyggende helsetjenester?

Helsefremmende og forebyggende helsetjenester er bærekraftige tjenester, men dessverre står de i fare for kutt når kommunenes økonomi er presset. Vil partiene gjøre noe for å sikre disse tjenestene?


Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Frisklivssentral

Arbeider-
partiet

•Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. 

Fremskritts-
partiet

 

•Styrke samarbeidet mellom skole, barnehage, helsestasjoner, frivillige organisasjoner, barnevern, familievernet og politiet.
•Også på helsestasjonen vil spesialisthelsetjenesten kunne sette inn mer ressurser for å forebygge.
•Utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende.
•For å få stoppet kjønnslemlestelse er det viktigste tiltaket å innføre obligatoriske helkroppsundersøkelser for alle barn på helsestasjoner.
•Sikre skolehelsetjenesten og et godt helsetilbud til foreldre/barn.
•Styrke forebyggings-arbeidet også gjennom skolehelsetjenesten.
•Styrke innholdet i skolehelsetjenesten

Høyre

•Videreutvikle en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som sørger for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge.
•Videreutvikle helsestasjonstjenesten slik at barn og unge også får et bedre digitalt Helsesykepleiertilbud
•Sikre et godt tverrfaglig samarbeid mellom skole, skolehelsetjeneste og PP-tjeneste

Kristelig
Folkeparti

• Opprette nasjonalt kompetansesenter for helsestasjon og skolehelsetjenesten som kan utvikle, samle
og dele forskningsbasert kunnskap og effektive verktøy og tilnærminger, slik at tjenesten ikke bare
styrkes ressursmessig, men også med hensyn til kvalitet og effektivitet
• At organiserte barselgrupper med helsepersonell til stede bør være en del av oppfølgingen ved
helsestasjonen det første året
• Legge til rette for tettere samarbeid mellom helsetjenester som helsestasjon, familietjenester,
utekontakt og politi for å komme tidligere inn, og at barnet skal bli bedre ivaretatt
• Etablere en strategi for å begrense barn og unges skjermtid ved å gi helsestasjon- og
skolehelsetjenesten et ansvar for å informere foreldre om nødvendigheten av å begrense skjermtid,
og stimulere til «foreldreavtaler» i barnehage og skole.
•Prioritere de tverrfaglige helsetjenestene for barn og unge, slik at det kan ansattes flere helsesykepleiere i helsestasjon og skolehelsetjeneste.
• Høyne helsestasjoners og legers kompetanse for å hjelpe kvinner som har vært utsatt for
kjønnslemlestelse
• Forsterke skolehelse-tjenesten, særlig innen psykisk helse, og forbedre samarbeidet mellom hjem og skole.
• Sørge for at alle elever kan få støtte av trygge lærere, tilstrekkelige spesialpedagogiske ressurser og en forsterket skolehelsetjeneste. Skolen må ha rom for å ansette også andre relevante yrkesgrupper for å ivareta skole- og læringsmiljø.
• Gi skolehelsetjenesten mulighet til å henvise til BUP
•Gi skolehelsetjenesten mulighet til å dokumentere gyldig fravær.

•Øke ressursene til helsestasjoner for å kunne gi en tettere oppfølging av barn og foreldre som trenger det. 

•Styrke og prioritere helsestasjonen og skolehelsetjenesten og øke kompetansen 

•Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. 

•I større grad legge vekt på mat som medisin og ansette flere kliniske ernærings-fysiologer ved sykehjem, hjemmetjenesten og helsestasjoner. 

•Øke kompetansen om rus i helsestasjons- og skolehelsetilbudet. 

•Styrke rådgivningstjenesten og øremerke ressurser til styrking av skolehelsetjenesten. 

•Etablere systemer for bedre samhandling mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene. 

Rødt

•Sentralt i kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid er helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er tjenester som må styrkes. 

•Styrke helsestasjonene slik at Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorg kan følges i alle kommuner og bydeler 

•Arbeide for økte helsesykepleierressurser i kommunene og helsestasjoner i alle kommuner. Helsestasjon for ungdom bør utvides til å gjelde for unge opp til 25.  

•Skolehelsetjenesten må styrkes slik at nasjonale normer oppfylles og helsesykepleier må være tilgjengelig hver dag og kunne henvise til BUP.  

Senterpartiet

•Styrke rus- og psykiatritjenester i kommunene gjennom en opptrappingsplan med øremerkede
midler for å styrke helsestasjoner og skolehelsetjeneste og andre kommunale tiltak for bedre psykisk helsehjelp.
•Styrke skolehelsetjeneste, helsestasjoner, legevakt og andre kommunale helsetjenester til å kunne
fange opp tegn på mishandling og vold, og til å sende personer som er utsatt for mishandling og vold
videre til relevante tjenester.

Etablere en tilskuddsordning for å sikre flere frisklivssentraler i kommunene. 

Sosialistisk
Venstreparti

•Styrke helsestasjonen og andre lavterskeltiltak som sikrer rask hjelp når man trenger det.
•Styrke de lokale tilbudene, med vekt på utbygging av lavterskeltilbud, psykiatrisk legevakt og skolehelsetjeneste.
•Skolehelsetjenesten må bedres.

•Øke bruken av grønn resept og etablere flere frisklivssentraler.

•Alle kommuner skal være tilknyttet en frisklivssentral.  

•Vi vil satse på forebygging og tidlig innsats ved å styrke samarbeidet mellom hjem, politi, skole, barnehage, barnevern, helsestasjoner og frivillige organisasjoner. Alle må jobbe sammen for å oppnå gode resultater. 

•Familier der foresattes forutsetninger gjør at barna er ekstra utsatt, trenger mer oppmerksomhet fra det offentlige. Vi vil derfor etablere egne innsatsgrupper i skolehelsetjenesten som kan følge opp slike familier. 

Hva mener NFF om helsefremmende og forebyggende helsetjenester?

NFF er opptatt av at helsefremmende og forebyggende helsetjenester, som helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for unge, frisklivssentral og helsestasjon for eldre styrkes. Les mer i NFFs politiske plattform for folkehelse.