Hva mener partiene om habilitering og rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering er et helsepolitisk satsingsområde i NFF denne perioden. Alle partiene tar til orde for satsing på habilitering og rehabilitering, men hvor konkrete er de når det kommer til satsing og tiltak?


Arbeider-
partiet

Etter alvorlig sykdom trenger folk et godt habiliterings- og rehabiliteringstilbud for å komme tilbake til hverdag og arbeid. Rask og god rehabilitering kan være forskjellen mellom varig uførhet og å komme tilbake til arbeid etter sykdom.

•Styrke helsetilbudet innen muskel- og skjelettlidelser med vekt på forebyggende tiltak, rehabilitering og bedre samordning mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
•Styrke rehabilitering, habilitering og ettervern for de som har langtidsutfordringer knyttet til sykdom, herunder covid-19-pasienter.
•Styrke kommunenes evne til å ivareta rehabilitering og styrke rehabiliteringsfeltet i samarbeid med ideelle organisasjoner.
•Styrke lærings- og mestringssentrene i sykehusene og vurdere lærings- og mestringsaktiviteter inn i alle pasientforløp.
•Ha en offentlig utredning om hverdagshelse og mestring av sykdom.

Fremskritts-
partiet

Fremskrittspartiet vil styrke rehabiliteringstjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. Det økonomiske ansvaret for rehabiliteringstjenestene skal ligge hos staten, mens pasienten selv i samråd med sin lege skal kunne velge mellom institusjoner som kan gi det nødvendige tilbudet. Statlig finansiering skal gjelde uavhengig av om tilbudet er offentlig eller privat. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor helsesektoren er det viktig å se rehabilitering i sammenheng med andre tjenester innen sektoren. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å dempe behovet for behandlings- og rehabiliteringstjenester. Det må sikres et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, slik at rehabiliteringsplasser ikke blir benyttet til langtidsliggende sykehjemspasienter. Videre bør flere kommuner stimuleres til å tilby rehabilitering i utlandet for pasienter som kan ha nytte av dette. Vi mener også det er nødvendig å vurdere om det bør opprettes flere nasjonale tilbud for oppfølging av for eksempel ALS-pasienter eller rehabilitering etter koronasykdom.

•Øke rehabiliteringskapasiteten
•Likestille offentlige og private tilbydere
•Satse på forebygging og tidlig innsats. Behandlende lege pålegges å informere om muligheten for rehabilitering ved egnede sentre
•Vurdere nasjonale tilbud for oppfølging av enkelte pasientgrupper som for eksempel ALS og tidligere koronapasienter
•Etablere forebyggende tiltak for senskader ved alvorlige diagnoser som kreft
•Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt arbeidsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de fortsatt kan delta i arbeidslivet. Rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet.

Høyre

•Styrke arbeidet med rehabilitering, og bedre overgangen fra behandling til rehabilitering

•Styrke kommunenes rehabiliterings- og habiliteringstilbud

Kristelig
Folkeparti

•Styrke ettervernet for de som overlever kreft.
•Forsterke innsatsen mot unødig medikamentbruk hos personer som søker psykisk helsehjelp, med vekt på hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
•Øke satsingen på rehabilitering og habilitering for å sikre aktive dagligliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

De Grønne mener at omsorgstilbudet skal tilpasses den enkelte, ikke standardiseres. Syke, skadde og andre med omsorgs- eller rehabiliteringsbehov skal møtes med verdighet og respekt og gis reell innflytelse over egen hverdag.

•Bedre tilgangen på gode rehabiliteringssteder med sunn mat, godt kvalifiserte ansatte, godt utstyr og naturområder for restitusjon.

Rødt

•Sikre ressurser og personell for fysisk og psykisk hverdagsrehabilitering i kommunehelsetjenesten.

•Bygge ut og styrke habilitering- og rehabiliteringsinstitusjoner, slik at kronisk syke, personer utsatt for ulykker og personer med sammensatte diagnoser ikke blir kasteballer mellom sykehus og kommunale helse og omsorgstjenester.

•Gjeninnføre retten til fysioterapi uten egenandel for mennesker med kroniske sykdommer.

Senterpartiet

•Alle som trenger det, må få tilbud om rehabilitering etter sykdom. Rehabilitering øker livskvaliteten og bidrar til at pasienter raskere blir selvhjulpne og eventuelt også kan komme tilbake til arbeidslivet.

•Personer med funksjonsnedsettelse må få et godt habiliteringstilbud slik at de kan leve mest mulig selvstendig og ha et godt liv.

•Samhandlingsreformen har gitt kommunene et tydeligere ansvar for forebygging, hverdagsrehabilitering og opptrening av pasienter som er utskrevet fra sykehus. På samme måte har de ansvar for habiliteringstilbudet. Men de økonomiske merkostnadene for dette blir kommunene ikke kompensert for.

•Innføre en egen opptrappingsplan som sikrer utvikling og finansiering av et godt kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud for alle pasientgrupper.

•Det trengs sterkere satsing på hverdagsrehabilitering. 

Sosialistisk
Venstreparti

•Styrke prioritering av, og midler til behandling av langvarige og kroniske sjukdomma som ME og muskel- og skjelettlidingar som reduserer livskvalitet og arbeidsførleik og vil bli langt meir vanlege etter kvart som befolkninga eldast.
•Styrke kommunenes helse- og omsorgsbudsjetter. Kortere liggetid på sykehus må følges opp med bedre oppfølging i kommunene.
•Utarbeide en nasjonal plan for rehabiliteringen og habilitering i primær- og spesialisthelsetjenesten, og opprettholde velfungerende rehabiliteringsinstitusjoner i heile landet. Utvikle spesialisert rehabilitering med lavere egenandeler, og at kompetansen om sjeldne diagnoser må sterkes.
•Sikre tilgang på helsehjelp og behandling for kronikere. SV vil gjeninnføre diagnoselista for fri fysioterapi for å unngå at kronikere får en betydelig forverra helsesituasjon.
•Sørge for gode rehabiliteringsforløp innen psykisk helse i samarbeid med andre tjenester.

•Helserehabilitering er viktig for å kunne delta i samfunnet igjen. Vi må opprettholde tilbudet om spesialisert rehabilitering samtidig som vi videreutvikler det eksisterende rehabiliteringstilbudet i kommunen. Vi vil styrke ettervern i kommunen med et bredere, brukerstyrt tilbud.

Hva mener NFF om habilitering og rehabilitering?