Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hva mener partiene om fysioterapi og muskelskjeletthelse?

Flere partier har det siste året sagt at de vil løfte muskel- og skjelettlidelser, men gjenspeiles det i deres partiprogrammer for neste stortingsperiode? Og hva mener de om fysioterapi og autorisasjon?


Arbeider-
partiet

Styrke helsetilbudet innen muskel- og skjelettlidelser med vekt på forebyggende tiltak, rehabilitering og bedre samordning mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Gjennomgå det norske autorisasjonssystemet for helsepersonell for å vurdere om nye yrkesgrupper bør inn, og hvilke kvalifiseringskriterier som skal legges til grunn for autorisasjon.

Fremskritt-
partiet

For å sikre større valgfrihet for pasienter med behov for fysioterapitjenester vil vi avvikle dagens ordning med fysioterapihjemler. Likestilling av offentlig godkjente fysioterapeuter vil gi større mangfold og bredde i tilbudet, samtidig som det bidrar til kortere ventetid for brukerne. Raskere tilgang til behandling vil forkorte lidelse og sykdomsforløp, hindre videre sykdomsutvikling og få pasientene raskere tilbake i arbeid.

Kristelig
Folkeparti

At en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel.

At rusmiddelavhengige skal sikres gratis tilgang til oppfølging av lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut og annet helsepersonell.

Rødt

Nyetableringer av fysioterapi- og ergoterapitjenester skal være kommunale og fastlønnsbaserte.

Gjeninnføre retten til fysioterapi uten egenandel for mennesker med kroniske sykdommer.

Sosialistisk
Venstreparti

Gi bedre og mer sammenhengende tilbud i kommunene ved å sikre fast ansatte fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og andre spesialister.

Gjeninnføre diagnoselista for fri fysioterapi for å unngå at kronikere får en betydelig forverra helsesituasjon. 

Styrke prioritering av, og midler til behandling av langvarige og kroniske sykdommer som ME og muskel- og skjelettlidelser som reduserer livskvalitet og arbedsførhet og som vil bli langt mer vanlige etter hvert som befolkningen eldes.

De øvrige partiene har verken nevnt fysioterapi, muskel- og skjelett eller autorisasjon i sine partiprogrammer for neste stortingsperiode.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser