Hva mener partiene om folkehelse?

Folkehelse er et helsepolitisk satsingsområde for NFF i denne perioden. Det er derfor av interesse å se hva partiene mener om folkehelse de neste fire årene.


Fysisk aktivitet i skolen

Folkehelse generelt

Arbeider-
partiet

•Innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. 

Folkehelse – fellesskapets ansvar. God helse skapes der folk lever, bor og arbeider. Vi må sørge for at alle samfunnssektorer er med på å forebygge og investere i god folkehelse. Et godt folkehelsearbeid er helsefremmende og kan motvirke fremvekst av kroniske sykdommer i befolkningen. Forebyggende helsearbeid kan også hindre at mennesker blir stående utenfor arbeidslivet. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller vil i seg selv fremme den norske folkehelsen.

•Legge til rette for gang- og sykkelveier og lett tilgjengelige og rimelige offentlige transportmidler ved daglig kommunikasjon for alle.
•Innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv.
•At folkehelse settes på dagsorden i skolen, og at vi sikrer at barn får kunnskap om fysisk og psykisk helse i skolen.
•Sikre at kommunene er i stand til å opprettholde gode og tilgjengelige tilbud om fysisk aktivitet for eldre.
•Gjennomgå og vurdere innstramminger i lovverket for regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.
•Føre en restriktiv alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle.
•Sørge for retningslinjer for alkoholbruk på alle arbeidsplasser og styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen.
•Stimulere kommuner til å følge opp folkehelseloven og lovpålagte tiltak i all kommunal planlegging.
•Sørge for at det i byer og tettbygde strøk, der det ofte er press på arealene, blir satt av tilstrekkelig med områder til friluftsliv og rekreasjon.
•Vurdere tiltak mot luftforurensning som et ledd i å forebygge alvorlig sykdom.
•Utrede virkemidler for å begrense barns bruk av energidrikker.
•Lage en ny strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller og bekjempelse av ensomhet.
•Tydeliggjøre at folkehelsekonsekvenser skal vurderes i alle samfunnssektorer.
•Breddeidretten er også en viktig bidragsyter for bedre integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling.
•Satsing på friluftsliv er blant våre viktigste tiltak for god folkehelse.
•Frivillig deltakelse motvirker ensomhet og fremmer folkehelse.
•Sørge for at sykehjem får tilrettelagte uteområder, med mulighet for bevegelse og aktivitet for beboerne.
•Både unge og gamle må ha tilgang på grøntområder og arenaer for fysisk aktivitet.
•Bygge idrettsanlegg i byer hvor det er mangel på flerbrukshaller, som også kan brukes til uorganisert idrett og fritidstilbud for barn og unge, og fremme fysisk aktivitet ved å bygge ut nærmiljøanlegg, turløyper og treningsanlegg i nærmiljøene, som er tilgjengelige for alle.
•Sørge for at flere fritidsaktiviteter blir tilrettelagt for alle, slik at barn med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer kan delta.

Fremskritts-
partiet

Folkehelse er et vidt begrep som spenner langt utover den organiserte idretten. Tiltak for bedre folkehelse handler om tilrettelegging for å kunne gjøre gode valg, og for å få flere i gang med fysisk aktivitet. Dagens aktivitetsmidler utelukkende til ulike prosjekter i organiserte idrettslag. Det bør imidlertid også ses på alternativer hvor aktivitetsmidler kan komme flere til gode, også tiltak rettet mot uorganisert aktivitet som etablering av nærmiljøanlegg, aktivitetsparker, turløyper etc.

•Gode organiserte esport tilbud lokalt vil i tillegg til å gi ungdommene ett fritidstilbud, kunne påvirke positivt på det sosiale miljøet og folkehelseutfordringer knyttet til stillesitting og fysisk aktivitet.
•Friluftsliv er et viktig tema blant annet når det gjelder skole, undervisning og folkehelse. Friluftsliv er også et viktig område for utvikling av reiselivsbaserte næringer.
•Idrett har store ringvirkninger på mange områder. Folkehelse generelt, rusarbeid, forebygging, rehabilitering, integrering og skolearbeid kan nevnes.

Høyre

Høyre vil at det skal være enkelt å ta gode valg for egen helse og livsstil. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme vårt eget liv. Vi vil føre en folkehelsepolitikk som i størst mulig grad bygger på positive virkemidler med belønning og stimulering. Det er særlig viktig å sikre barn, unge og sårbare gruppers rett til å leve i helsefremmede omgivelser og sikre alle retten til beskyttelse mot skade og avhengighet. Gode levekår, god helse, livskvalitet og trivsel henger sammen. En god skole som sikrer at flest mulig fullførervideregående utdanning, er det viktigste grunnlaget for god helse, både for den enkelte og for samfunnet. Folkehelsearbeidet må tilpasses mennesker i alle livsfaser og bidra til å redusere sosiale forskjeller. Høyre vil jobbe for redusert tobakksbruk. Ensomhet er vår tids store folkehelseutfordring. Vi kan alle gjøre en innsats, og Høyre vil invitere til en bred samfunnsdugnad for å redusere ensomhet for mennesker i alle aldre.

• Videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og lettfattelig merking av sunne alternativer
• Innføre kvalifikasjonskrav til de som utfører kosmetiske inngrep
• Øke bruken av grønn resept
• Øke bruken av fysisk aktivitet i behandlinger der dette er relevant
• Bidra til at det utvikles egne planer for å styrke folkehelsen i kommunene
• Fortsette arbeidet med å redusere uønskede svangerskap og aborter
• Innføre differensiert sukkeravgift slik at den i større grad gjenspeiler mengden tilsatt sukker
• Forske mer på forebyggende helsearbeid, også gjennom føringer til Forskningsrådet
• Bruke ny teknologi som helseapper og dulting for å nå ut til flere med informasjon om gode helsevalg
• Etablere en kunnskapsenhet med spesifikt ansvar for folkehelsefeltet
• Forsterke samarbeidet med matbransjen om å redusere innhold av sukker, salt og fett i mat og drikke og øke salget av frukt og grønt
• Utarbeide en handlingsplan for å redusere ensomhet og verktøy for å måle forekomsten av ensomhet
• Styrke forskning på ensomhet og øke kunnskapen om tiltak som motvirker ensomhet
• Styrke samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner for å forebygge ensomhet
• Innføre krav om at helsepersonell har relevante vaksiner
• Sikre kvinner bedre oppfølging etter spontanabort
• Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det
•Idrett og fysisk aktivitet har stor betydning for folkehelsen. Høyre vil satse på idrettsanlegg og tilrettelegge for at alle som ønsker det, kan delta i fysisk aktivitet. Da er det også viktig med gode friluftsområder i lokalsamfunnene
• Fremme friluftsliv i arbeidet med folkehelse og integrering

Kristelig Folkeparti

•Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen, med et mål om en times daglig fysisk aktivitet innenfor dagens timetall.

•Skolenes utearealer må stimulere til fysisk aktivitet. 

Helsen har stor betydning for vår livskvalitet. Fysisk, mentalt og sosialt velvære gir overskudd til å mestre livet. Folkehelsepolitikken skal bidra til å holde folk friske, redusere sykdom og hjelpe mennesker til å leve bedre med helseplager. Prioritere det forebyggende folkehelsearbeidet ved å legge til grunn prinsippet om å forebygge der man kan og reparere der man må. Det aller viktigste helsearbeidet er å forebygge tap av helse. En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode og sunne valg for egen helse. Folkehelsen i Norge er god, men ulikheter i levekår og fysiske omgivelser gir store sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeid må bidra til å utjevne levekårsforskjeller, beskytte folk mot miljøfarer og gi alle mulighet til fysisk aktivitet og friluftsopplevelser.

• Prioritere innsats for å bekjempe sosiale helseforskjeller.
• Legge til rette for økt fysisk aktivitet og friluftsliv for å forebygge livsstilssykdommer og fremme god helse.
• Bruke skatte- og avgiftssystemet aktivt for å stimulere til sunne valg
• Styrke tobakkskadeloven ved å innføre røykeforbud på allmenne møtesteder som uteserveringer, holdeplasser og lekeplasser.
• Utrede hvordan alle barn kan sikres retten til et røykfritt hjemmemiljø.
• Sikre at folkehelse fortsetter å være det overordnede målet i ruspolitikken, slik at de negative konsekvensene for enkeltpersoner, tredjepersoner og samfunn reduseres.
• Sette ned et offentlig utvalg som skal foreslå tiltak for å nå målet om 10 prosent reduksjon av det skadelige alkoholforbruket innen 2025, og ytterligere reduksjon etter dette.
• Føre en restriktiv, solidarisk og trygghetsskapende alkoholpolitikk ved å styrke et bevilgnings- og kontrollsystem som begrenser tilgjengelighet, reduserer den alminnelige skjenketiden fra 03.00 til 02.00, videreutvikler Vinmonopolet som alkoholpolitisk virkemiddel, opprettholder reklameforbudet og holder avgiftene på et nivå som begrenser forbruket.
• Hegne om samfunnets alkoholfrie soner, og la idretten bli en del av dem.
• At psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, blant annet arbeidet for å motvirke ensomhet.
• Arbeide for at prikkbelastningssystemet må strammes inn.
• Sørge for at kommunene har bedre og hyppigere kontroller for å hindre salg av alkohol til ungdom under 18 år.
• Opprettholde lovverket mot alkoholbruk på offentlig plass.
•Intensivere innsatsen for å redusere ulikheten i barn og unges helse, blant annet ved å legge vekt på bedre ernæring, fysisk aktivitet i barnehage, skole og skolefritidsordning, styrke skolehelsetjenesten og fortsette opptrappingen av det psykiske helsetilbudet for barn og unge.
•Ha en handlingsplan for aktive seniorer, der både kommuner og frivillige organisasjoner stimuleres til tilrettelegging for mer fysisk aktivitet for eldre mennesker.
•Bygge ut en god demensomsorg, der det legges vekt på fysisk aktivitet, god ernæring, sosialt fellesskap, kognitiv trening, gode opplevelser og kultur.
•Videreføre og styrke rammevilkårene til egenorganisert idrett og fysisk aktivitet samt for ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge.
•Arbeide for at det bygges flere gode idrettsanlegg som gir flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet, og som speiler aktivitetsprofilen i befolkningen.
•Boligområder utvikles slik at det er god tilgang på lekeplasser og arenaer for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv.
•Skattene og avgiftene skal bidra til et samfunn med velferd for alle, små forskjeller, god folkehelse og mindre forurensing.
•Stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og forskningsmiljøer for å heve statusen på forskning på folkehelse, levekår og oppvekst.

•Jobbe for økt daglig fysisk aktivitet for elevene i grunnskolen. 

God, grønn helsepolitikk er å forebygge sykdom og gi god helsehjelp når det er nødvendig. Samtidig anerkjenner vi at gode liv ikke bare handler om fravær av sykdom, men om en mer helhetlig livskvalitet. For de aller fleste av oss er god helse en forutsetning for livskvalitet. Vi har et stort ansvar for å sikre menneskers rett til god helse også i andreland i tråd med FNs bærekraftsmål. Den viktigste helsepolitikken er å bygge et samfunn som gjør at færrest mulig opplever sykdom og lidelser. For å bevare en god fysisk helse, trenger vi blant annet et godt kosthold og jevnlig og tilpasset fysisk aktivitet. Hva vi trenger for å bevare en god psykisk helse, kan variere fra person til person, men det vil for de fleste innebære et sosialt nettverk, lavt stressnivå og selvrealisering. Alt for mange lever liv med et uønsket høyt tempo og forventninger de ikke klarer å møte. En god del av dette kan politikere bidra til å motvirke gjennom tilrettelegging og såkalt “dulting”. Opphold i og kontakt med natur og grøntområder har helsefremmende effekter. I tillegg finner forskningen stadig flere koblinger mellom menneskers helse og miljøet rundt oss. Verdens helseorganisasjon (WHO) viser til at luftforurensning allerede fører til like mye skade globalt som tobakksrøyking. I tillegg til kvaliteten på lufta vi puster inn, er også vannet vi drikker og havet og jorda vi får maten vår fra truet av menneskelig aktivitet. Den største trusselen mot lange og gode liv i framtida er natur- og klimakrisa. God miljøpolitikk er også god helsepolitikk.

•Sørge for at alt folkehelsearbeid i det offentliges regi er tilpasset mangfoldet i befolkningen gjennom blant annet flerkulturell kompetanse, informasjon på flere språk og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.
•Det alvorligste utfallet i det psykiske helsevernet er selvmord, som har blitt ett av våre største folkehelseproblem. En av våre aller viktigste oppgaver i årene som kommer, blir å sette tydelige mål med tilhørende tiltak for færre selvmord.
•Styrke myndighetenes kapasitet for helseberedskap, blant annet ved å utvide beredskapsfunksjonen hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets koordinerende rolle.
•Støtte finansieringsmekanismer som kan bidra til å gjøre viktige medisiner tilgjengelige for alle, og arbeide for at land oftere kan produsere medisiner under unntak fra patentene med en folkehelsebegrunnelse.
•De Grønne står for en helhetlig matpolitikk som kobler sammen helse, miljø og verdiskaping. Et bærekraftig matsystem gir økt konkurransekraft for produkter som produseres i samsvar med planetens tåleevne og styrker folkehelsen.
•Skjerpe kravene til luftkvalitet slik at de er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.
•Vi vil føre en politikk som forebygger og reduserer fremtidige offentlige kostnader ved å styrke folkehelsen, inkludere flere i arbeidslivet og investerer mer i klimatilpasning.

Rødt

•Fysisk aktivitet må være en naturlig
del av skoledagen og skjermbruk må ikke fortrenge praktisk og fysisk læringsarbeid.

Rødts mål er at folkehelsearbeidets samfunnsoppgave ligger overordnet i all velferd. Folkehelse tar utgangspunkt i et folkehelseperspektiv, og målet er å arbeide for å forebygge at sykdommer utvikler seg, og å fremme helse. Sosiale ulikheter kan reduseres hvis man jobber for bedre helse i befolkningen. Gjennom godt folkehelsearbeid kan man styrke slike helseressurser som levekår, miljø, sosiale nettverk og tilrettelegging for gode levevaner og ikke minst svekke faktorer som påvirket folkehelsa negativt. Rødt bygger folkehelsearbeidet gjennom kunnskapsbaserte fakta – dette krever en helhetlig tilnærming i politikken.

•Skjerpe regelverket og arbeidet for bedre luftkvalitet slik at det samsvarer med Folkehelseinstituttets anbefalinger og slik gi trygg luft for alle.
•Mål om ingen nysalg av fossilbiler innen 2025 og utslipp skal reduseres. Dette gir bedre folkehelse gjennom bedret trafikksikkerhet, redusert lokal luftforurensing og tilrettelegging for økt mosjon som del av transportsystemet.
•At Vinmonopolet skal overta de avgiftsfrie alkoholsalget på flyplassene for å begrense profitten til private aktører til fordel for økt hensyn til folkehelse.

Sentepartiet

God folkehelse lønner seg. Det påvirker alle samfunnsområder. Alle må ha like muligheter til å ta vare på sin egen helse. Derfor må vi prioritere helsefremmende tiltak på alle samfunnsområder. Senterpartiet vil gjøre folkehelse til en naturlig del av samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes. Kommuner må få sterkere insentiver til å forebygge framfor å reparere.

•Ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet.
•Senterpartiet vil ha en reform for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen og sikre eldre et omsorgstilbud med meningsfulle dager og mulighet til daglig aktivitet. Det kan være fysisk aktivitet, men også kulturell og sosial aktivitet.
•Legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet.
•Det er behov for en klarere prioritering av folkehelse og forebygging.
•Gi frivillig sektor og idretten en viktigere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak.
•Styrke satsingen på gang- og sykkelveier
•Uteaktiviteter skaper trivsel, god folkehelse og en bedre forståelse for naturen. Det er særlig viktig at barn og unge så tidlig som mulig får ta del i friluftsaktiviteter. Tilgang til nære rekreasjonsområder er viktig for å sikre lett tilgang til friluftslivet, særlig for barn og unge i tette boligområder.

Sosialistisk Venstreparti

•SV ønsker en praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, der lekser gjøres på skolen. Gratis SFO/AKS skal sikre et fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldres inntekt og bakgrunn.

•Ha en skole som ivaretar de minste barnas behov for fysisk aktivitet og fri lek.

•Ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse er barnas grunnleggende måte å uttrykke seg på, og bidrar til å fremme læring, trivsel og helse.

Kroniske sykdommer, psykiske lidelser, livstilssykdommer, samt vold mot kvinner og barn er store folkehelseutfordringer. God folkehelse er avhengig av at det er enklere å være fysisk aktiv og spise sunt, av at vi kan leve liv uten vold og av at vi har inkluderende og kortreiste lokalsamfunn uten forurensing. SV vil bruke mer penger på folkehelsearbeid, forebygging og behandling.

•Legge til rette for nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer god folkehelse gjennom inkluderende fellesområde og kortreist levemønster.
•Innføre vaksineringsprogram for voksne, etter modell av barnevaksinasjonsprogrammet, som sikrer innkalling til gratis vaksinasjon der vaksiner mangler eller må friskes opp.
•Styrke barnevaksinasjonsprogrammet, gå gjennom systemet for samtykke ved barnevaksinering og styrke rapporteringa slik at vi sikrer at flest mulig blir inkludert.
•Styrke prioritering av, og midler til behandling av langvarige og kroniske sykdommer som ME og muskel- og skjelettlidelser som reduserer livskvalitet og arbeidsførhet og vil bli langt mer vanlige etter hvert som befolkningen eldes.
•Fjerne egendeler på helsetjenester for alle under 18 år.
•Sørge for at Folkehelseinstituttet, NKVTS, Helsedirektoratet og andre relevante institusjoner får tilstrekkelige og forutsigbare rammer for å sikre et kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
•SV vil at helsetilbudet for de med psykiske lidelser skal være raskt tilgjengelig og integrert i folkehelsetilbudet og helsetilbudet ellers.

 

Alle mennesker har ansvar for egen helse. Dessverre er det ikke alle som har ressursene eller kunnskapen til å ta bevisste valg på egne premisser. Vi vil gi alle muligheten til å ta mer styring over eget liv. Når vi forebygger sykdom, redder vi både liv og sparer fellesskapet for store tap. Forebyggende helsearbeid er derfor kjernen i vår helsepolitikk. Derfor er det så viktig at offentlig, privat og ideell sektor fungerer godt sammen for å tilby et godt helsetilbud. Oppnår vi det, gir vi flere muligheten til å leve livet på egne betingelser.

•Vi vil sikre gode frifondordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner og bedre rammevilkårene for de som driver med organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.
•Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gir frihet, tilhørighet og bedre folkehelse. Vi vil at alle skal få muligheten til å drive med det de brenner for. Derfor er det viktig at det tilrettelegges for et mangfold av aktiviteter tilpasset de lokale behovene. Vi vil bruke den offentlige støtten for å stimulere til dette.

•I dag er det gratis å gå til fastlegen for mennesker under 16 år. Vi vil utvide dette tilbudet til 18 år slik at vi reduserer antall unge mennesker som vegrer seg
for legebesøk fordi de ikke har egen inntekt.

Hva mener NFF om folkehelse?