Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Investering i barn er bedre enn investering i bank og børs

Tiltak som retter seg universelt til hele befolkningen, spesielt barna, kan redusere muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser i fremtiden. Jo tidligere i livsløpet vi legger inn innsatsen, jo mer får vi igjen for pengene. Tidlig innsats gir friskere voksne, og gode vaner varer livet ut. 


Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud  

Fysioterapeuter har god kunnskap om helse og fysisk aktivitet for alle, og har derfor en viktig rolle å fylle i skolehelsetjenesten

Øke antall fysioterapeuter i helsestasjon og skolehelsetjenesten, vi mangler over 400 fysioterapeuter i skolehelsetjenesten!

Hva mener partiene om skolehelsetjeneste; barne- og ungdomshelse

 

 

 

 

 

 

Vi vil ha lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner, fjerne egenandelene hos fastlegen for ungdom opp til 18 ar og bidra til at våre unge lærer mer om psykisk helse i skolen.

Trappe opp og øremerke midler til tverrfaglige skolehelsetjenester og helsestasjoner

1 time fysisk aktivitet og enkelt sunt måltid

Innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten i tråd med helsedirektoratets anbefalinger

Grunnlaget for god helse legges tidlig. Derfor må vi rette en særskilt oppmerksomhet mot våre aller yngste. En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan frafall og forebygge helseproblemer senere i livet.

 

Fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge gjennom skole og barnehage.

Bygge ut lavterskeltilbudet innen psykisk helsevern i kommunene, sørge for at det kan ansettes flere psykologer, og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester.

 

 

Bygge ut og styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten

1 time fysisk aktivitet for alle hver dag

Styrke det kommunale fysio- og ergoterapitilbudet

 

Innføre norm for antall helsesøstre pr elev (håper de og mener fysioterapeuter)

Skolehelsetjenesten er viktig som et lavterskeltilbud for barn og unge og er en sentral del av godt forebyggende arbeid.

vil styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og vernepleiere, og  ikke minst styrke skolehelsetjenesten.

 

Ha en» god» skolehelsetjeneste og et godt helsetilbud til mor/barn

Satse på forebygging og tidlig innsats

Avvikle dagens hjemmelsordning for fysioterapi/kiropraktikk og lignende???

 

1 time fysisk aktivitet hver dag

Gratis sunn skolemat

Skolehelsetjeneste for alle elever

Lovfeste retten til helsesøster for eleven

Følge normtallet fra helsedirektoratet 

flere helsesøstre, sosialkuratorer og psykologer i skolen.

mener skolehelsetjenesten en viktig del av skolen, og en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten.

gi skolehelsetjenesten et nasjonalt løft.

En helsesøster kan fange opp signaler om mistrivsel, skader og psykiske belastninger på helt andre områder enn lærere.

viktig med bedre samordning mellom skoler, PP-tjeneste og barnevern.

styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten

integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten

Gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger

1 time fysisk aktivitet pr dag

Forsterke samhandlingen mellom skolehelsetjenesten, barnevernet, psykisk helsevern og fastlegene

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser