Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

God psykisk helse er en viktig ressurs

Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner i året. Dette er like mye som investeringene i olje og gassektoren, og tre ganger så mye som Oslo bys budsjett. 


Mange pasienter med psykiske lidelser har behov for et sammensatt behandlingsopplegg fordi de har komplekse problemstillinger. Pasienter med psykiske lidelser er også mer utsatt for fysisk sykdom, så som ikke-smittsomme livsstilssykdommer.  Personer med psykiske lidelser får i tillegg ofte kroppslige plager i form av muskel- og skjelettplager. 

Vi erfarer at såkalt sammensatte lidelser er økende og at det er vanskelig å sikre disse et godt behandlingstilbud i primærhelsetjenesten. Tilbudet innen fysioterapi for denne gruppen pasienter og pasienter med kjente psykiatriske diagnoser er svært begrenset og mange fysioterapeuter med videreutdanning innenfor psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi har svært lang ventetid.

PARTIENE MENER

Lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner

Fjerne egenandel hos fastlege for ungdom opptil 18 år (rask hjelp ved psykiske plager)

Ungdom skal lære mer om psykisk helse på skolen (jf. øremerking av midler til skolehelsetjenesten)

Tverrfaglig opptrappingsplan om psykiske lidelser, forebygging og tidlig helsehjelp

Tettere samarbeid mellom BUP og skole.

Nasjonal bemanningsnorm

Helhetlige pasientforløp,

Bidra til at disse pasientene kan stå i jobb og lettere å komme tilbake til jobb

Etablere en faglig god førstelinjetjeneste i kommunen, med særlig vekt på tilbud til barn og unge

Ansette flere psykologer – mer kompetanse

Innføre jobbresept, for å aktivisere pasienter og benytte dette som en del av behandlingstilbudet

Fjerne byråkratiske hindre mot bedre samarbeid mellom NAV og helsetjenesten

Psykisk og fysisk helse må ivaretas som en helhet

Bevisst satsning på forebygging og behandling av psykiske lidelser

Kommunale forebyggende lavterskeltilbud i form av å styrke psykologtilbudet

Pakkeforløp innen psykiatri

Behandling med og uten medikamenter, herunder vekt på hverdagsrehabilitering og -mestring. GI medikamentfri behandling tydelig innhold.

Øremerkede midler til psykiatrisatsing på ungdom, flere årsverk og bindende norm for skolehelsetjenesten

Flere ambulante team

Nasjonal strategi for ungdomshelse

Satse mer på forebyggende og tidlig innsats

Alle kommuner skal ha tilgang på en psykiater eller psykolog

Gjøre det mulig å få psykisk helsehjelp på kommunalt nivå

Styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten

Integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten

Styrke tilbudet om medikamentfri behandling innenfor psykisk helse slik at pasienter i størst mulig grad kan velge selv

Utarbeide en tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse, etterfulgt av en økonomisk forpliktende opptrappingsplan

Styrke tilbudet for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Styrke forskningsinnsatsen i psykisk helse

Styrke tilbudet innen psykiatrien, vil ha både offentlig og private tjenestetilbydere

Ha en opptrappingsplan for psykiatrien med øremerkede midler

Styrke forebyggingsarbeidet gjennom skolehelsetjenesten

Sikre nok kapasitet i behandlingsforløpet

Styrke psykologtjenesten i kommunen

Innføre eget tilbud om psykiatriambulanser

Redusere ventetiden for behandling av psykisk helse. Alle skal få dato og tid for hjelp innen en uke etter de har fått henvisning.

Ha mer oppsøkende og nær hjelp. Mange klarer ikke dra til behandlingsstedet. Gjennom en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, og ressurser til omreisende psykiske tjenester, kan vi styrke det nære tilbudet.

Ha individuell behandling ved innføring av en forløpsgaranti. Psykiske plager og sykdom varierer fra person til person, også innenfor samme diagnose. Alle bør behandles individuelt, ikke i standardiserte pakkeforløp. Det må legges til rette for medikamentfrie behandlinger.

Gjøre det lettere å få hjelp. Senke brukerbetalingene og ansette flere fagfolk. Lavterskeltilbud med egne avlastningsavdelinger der den som trenger det kan møte en samtalegruppe og få kort oppfølging uten henvisning er viktig.

Bygge støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt. Lavterskeltilbud forebygger problemer og hjelper folk å bli friske. Fordi de er gratis sikrer de lik rett til god helse uavhengig av inntekt.

ha spesialisert behandling for de som trenger det. De siste årene har mange viktige tilbud for svært syke mennesker blitt redusert eller lagt ned. Ikke all sykdom passer dagtilbud, vi trenger fortsatt spesialiserte avdelinger der folk kan innlegges.

At flere skal kunne jobbe. Vi må intensivere arbeidet med å gi flere med psykiske lidelser den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeid.

innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud, med lavterskel tilbud både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. SV vil styrke de brukerstyrte tilbudene og botilbudene.

Ha tilbud om gratis psykologhjelp for ungdom under 25 år gjennom flere tilbud enn Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Sikre et tilbud om skolepsykolog på alle videregående skoler i Norge.

Bidra til å redusere ventetiden på all behandling av psykiske lidelser.

Styrke og prioritere skolehelsetjenesten som nærmeste kontaktpunkt med helsevesenet for barn og unge.

Heve skolehelsetjenestens kompetanse på psykisk helse hos barn og unge.

Øke kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien, og sørge for smidigere overgangsordnin­ger mellom psykiske helsetjenester for barn og voksne.

Bidra til at barn som pårørende blir tatt vare på, blant annet gjennom å ha barneansvarlige knyttet til psykiske helsetjenester.

Foreslå å ansette flere psykologer og andre offentlig godkjente terapeuter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Styrke samarbeidet mellom helsesektoren og NAV for å legge til rette for å kombinere utdanning eller arbeid med behandling.

Etablere flere lavterskeltilbud og brukerstyrte tjenester uten krav om henvisning.

Bidra til å bedre botilbudet utenfor institusjon for pasienter med varige psykiske lidelser som er for syke til å bo helt alene.

Øke oppmerksomheten omkring psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen.

 

Styrke det psykiatriske tilbudet i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og bedre samhandlingen mellom nivåene.

Bidra i arbeidet for å redusere antall selvmord i landet, og øke bevilgningene til gjennomføring av nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading.

 

Psykiske helseproblemer må likestilles med somatisk sykdom

Ruste samfunnet og pasientene med virkemidler for tidlig og god psykisk helsehjelp.

Hjelp og behandling skal styres av behov og ikke av diagnoser

Ha gode lavterskeltilbud med hjelp til livsmestring og sosialt nettverk

Umiddelbar tilgang på psykisk helsehjelp for mennesker i livskriser

Styrke psykologtilbudet

Støtte til pårørende spesielt barn med psykisk syke foreldre

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

NFF anbefaler

  • Behandlingstilbudet for mennesker med psykiske lidelser må styrkes og fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse må bli en naturlig del av et tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud.
  • Pasientene sikres et tilbud om behandling for sine fysiske helseplager og at dette beskrives som en del av behandlingstilbudet innen psykiatrisk helsetjeneste.
  • Fysisk aktivitet må inkluderes som en del av et behandlingsforløp.
  • Fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi bør får sykemelding- og henvisningsrett.