Fysioterapeuter

Lurer du på hvor mange fysioterapeuter som finnes i kommunehelsetjenesten? Hva de jobber med? Hvor mange som har fulle driftshjemler? Takstbruk?

Hva med spesialisthelsetjenesten?


Statisk sentralbyrås (SSB) statistikkbank er rett og slett en oase for deg som er på jakt etter tall. Her finner du ulike statistikkområder og kan lage egne tabeller og tidsserier. 

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Her finner vi også opplysninger om fysioterapeutårsverk.

 • I tabell 11995 finner vi: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon. Her finner vi både avtalte årsverk og avtalte årsverk per 10.000.
 • I tabell 11994 finner vi: Årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Tabell 12209 Utvalgte nøkkeltall kan også være av interesse. Her er det riktignok mest opplysninger om sykehjem, hjemmetjenester og andre omsorgstjenester.

Avtalefysioterapi

 • I tabell 13149 finner vi: Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, etter kjønn og alder
 • Bli bedre kjent med avtalefysioterapeutene: I denne artikkelen fra januar 2021 har SSB hentet tall fra Kostra, KUHR og Helfo.
 • I tabell 12191 med supplerende nøkkeltall finner vi blant annet informasjon om antall driftshjemler deltid (20-40%, 40-100%) og heltid (100%). Her finner vi også antall fysioterapitimer per uke per beboer på sykehjem og oversikt over kommuner med henholdsvis helsestasjon for ungdom og frisklivssentral.
 • KUHR-databasen (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (HELFO). Informasjon om takstbruk kan man hente ut herfra: Helserefusjonsdata  
 • Helfo utarbeider også årlige analyse- og kontrollrapporter, herunder også statistikk og nøkkeltall for fysioterapiområdet.

Sysselsetting

 • I tabell 07938 finner vi: Kjønn- og aldersfordeling blant personer med helse- og sosialfaglig utdanning, både antall sysselsatte og avtalte årsverk.  
 • I tabell 07944 finner vi: Sektor- og kommunefordeling blant sysselsatte i helse- og sosialtjenester med helse- og sosialfaglig utdanning.  
 • I tabell 12544 finner vi: Lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning. 
 • I tabell 12545: Arbeidstidsfordeling blant lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning. Her kan vi se hvor mange fysioterapeuter som jobber i hel- og deltidsstillinger.  
 • I tabell 12547: Gjennomsnittlig arbeidstid for lønnstakere med helse- og sosialfaglig utdanning. Etter kjønn, alder, statistikkvariabel, år og fagutdanning.

Autoriserte fysioterapeuter

Framskrivninger