Nasjonal helse- og sykehusplan

I november 2015 la regjeringen frem Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2016-2019. (Meld. St. 11 (2015–2016))


Stortinget vil avgi sin innstilling til meldingen innen 8. mars 2016.