Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Spesialisthelsetjeneste

Spesialisthelsetjenesten omfatter somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet.


Oppgavedeling

Oppgavedeling

Helsedirektoratet har utarbeidet rapporter knyttet til riktig og effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse.  

Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

På disse sidene finner du informasjon om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer spesialisthelsetjenesten, vedtekter og oppdragsdokumenter, protokoller og årlig melding fra helseforetakene.Regjeringens styringsdokumenter.


Nøkkeltall

Nøkkeltall

Informasjon om ventetid, sykehusenes aktivitet, hvor mange som jobber i spesialisthelsetjenesten, effektivitet, økonomisk utvikling og bevilgninger til sykehusene finner du her.


Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg, som ble innført høsten 2015, har til hensikt å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. 


Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan

I november 2015 la regjeringen frem Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2016-2019. (Meld. St. 11 (2015–2016))