Hjerneslag

Hvert år rammes ca. 15 000 personer i Norge av hjerneslag. Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet. 


Antallet hjerneslag vil kunne øke med 50 prosent de neste 20 årene fordi det blir flere eldre (Helsedirektoratet, 2010)

Definisjon

Hjerneslag defineres av Verdens helseorganisasjon som ”en plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 24 t eller fører til død”. Hjerneslag omfatter hjerneinfarkter (85-90 %) og hjerneblødninger (intracerebrale blødninger) (10-12 %). I tillegg kommer hjernehinneblødninger (subarachnoidale blødninger) (3-5 %).

Symptomer på hjerneslag

Ved 80-85 prosent av alle akutte hjerneslag vises ett eller flere av de vanligste symptomene på slag. Hjerneslag oppstår plutselig på grunn av blodpropp eller blødning i hjernen. Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig og er avhengig av hvilken del av hjernen som er rammet. Symptomene kan variere fra for eksempel en lett svekkelse i en hånd til tydelig lammelse i hele ene siden av kroppen. Noen får kraftig hodepine, mens andre opplever ikke å ha smerter i det hele tatt. Andre symptomer kan være språkforstyrrelser, synsproblemer, balanseproblemer eller svimmelhet. De mest alvorlige tilfellene av hjerneslag kan føre til plutselig bevisstløshet og død.

Kostnadsvurderinger ved hjerneslag

Sykdommen har betydelige helsemessige og økonomiske konsekvenser. Beregninger fra Sverige og økonomianalyser fra slagstudier i Trondheim gir grunnlag for å estimere økonomisk kostnad for ett hjerneslag første året etter at slaget rammet til kr 150 000 – 170 000. Livstidskostnad per hjerneslag ligger på om lag kr 600 000. De totale samfunnskostnadene for hjerneslag kan estimeres til kr 7 – 8 milliarder per år. Akuttbehandling i slagenhet etterfulgt av en systematisk oppfølging i samarbeid med primærhelsetjenesten synes å være tiltak hvor ressursbruken kan forsvares både ut ifra økonomi og helsegevinst (Tidsskriftet for legeforeningen)

FAST-regelen

Det viktigste å huske ved mistanke om hjerneslag er sammenfattet i ordet FAST:

F – Fjes. Lammelser i ansiktsmuskulatur/fjes (facialisparese)

A – Arm. Lammelse i en arm (armparese)

S – Språkforstyrrelse. F.eks. problemer med å finne riktig ord

T – Tid. Hvert sekund teller. Ring 113 umiddelbart.