Muskel- og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser plager flest og koster mest. I følge Folkehelseinstituttet vil de fleste vil i løpet av livet ha sykdommer eller plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet. Diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. 


Lidelser i muskel- og skjelettsystemet er heterogene og tilstandene har stor spennvidde - fra de kortvarige og smertefulle, til de kroniske invalidiserende med stor innvirkning på livskvalitet og arbeidsevne.

Muskel- og skjelettplager er svært vanlig i befolkningen. 75 – 80 % vil i løpet av en måned ha opplevd slike smerter eller plager i en eller annen form.  Det meste av dette utgjøres av lette plager, som ikke krever behandling og som ikke får noen konsekvenser for dagligliv eller deltakelse i arbeidslivet. Det er likevel en betydelig andel av befolkningen som har kroniske muskel- og skjelettlidelser. Flere kvinner enn menn rapporterer muskel- og skjelettsmerter, og man ser generelt en økning i forekomst med økende alder. En undersøkelse har vist at bare 11 % av befolkningen har muskel og -skjelettsmerter fra ett område, mens omtrent 40 % rapporterer fem eller flere smerteområder. Økende antall smerteområder er assosiert med nedsatt funksjon og høyere sykefravær og større uføreytelser. Forekomsten av muskel- og skjelettplager ser ut til å holde seg stabil i befolkningen over tid. Samtidig har disse lidelsenes andel av trygdeytelsene vist en fallende tendens de siste ti årene. Allikevel er muskel- og skjelettlidelsene fortsatt den hyppigste medisinske årsaken til sykefravær og uføreytelser.

Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til at folk oppsøker både tradisjonelle og alternative helsetjenester og -tilbud. I Norge, som i mange andre vesteuropeiske land, er disse lidelsene også de dominerende årsakene til sykefravær, rehabilitering og uførepensjonering.

Muskel- og skjelettlidelser omfatter et bredt spekter av tilstander. I noen tilfeller er etiologien kjent, og smertene og plagene kan helt eller delvis forklares ved kjente sykdommer. Men selv for slike tilstander som f.eks. Bekhterevs sykdom eller artrose, er det stor individuell variasjon i grad av symptomer og type konsekvenser for pasienten når det gjelder smerte, livskvalitet, dagligliv og arbeidsliv. Ved mange tilfeller av muskel- og skjelettlidelser, finner man ingen sikre fysiologiske eller morfologiske endringer som kan forklare smertene. Likeledes er det i mange tilfeller usikkert hvilken relevans eventuelle objektive funn har for forståelsen av det aktuelle symptombildet. Ved slike tilstander finner man sjelden kun én årsak, men mange individuelle og komplekse årsakssammenhenger. I denne artikkelen tar vi for oss forekomsten av muskel- og skjelettlidelser i Norge.

(Hentet fra artikkelen Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge, Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 23 2010)