Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Tidlig intervensjon: svangerskap og tidlige leveår

Sted: Øyer. Samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og flere andre offentlige instanser. Forebygging.


Fysioterapeut er prosjektleder for ”Tidlig intervensjon 2008-2011”.  Målgruppa for dette kommunale prosjektet er foreldre til barn 0–2 år. Prosjektet har tre søyler: Rusforebygging og psykisk helse i svangerskapet; psykisk helse på helsestasjonen; tilbud om foreldreveiledning for alle foreldre med barn 0–1  år, ledet av helsesøster og barnevern sammen.  Styringsgruppe sammensatt av virksomhetsleder for helse og familie, helsesøster, barnevern, barnehage, Kompetansesenter Rus Øst-Sør, Fylkesmannen i Oppland-ruskonsulent, Bufetat Fagteam Gjøvik. Referansegruppa omfatter dessuten sped- og småbarnsteamet BUP Lillehammer og små- og spedbarn R-BUP Oslo.

Fysioterapeuter er også involvert i et arbeid ved Sykehuset Innlandet angående behandlingslinje for bedre tiltak rundt graviditet, fødsel og spedbarnstid og samhandling mellom sykehus og kommune.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser