Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Frisklivsentraler

Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.


Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge og være en effektiv del av behandling og rehabilitering av en rekke sykdommer. Frisklivssentraler har tilbud om individuell veiledning, trening i grupper og temasamlinger om fysisk aktivitet. Frisklivssentraler skal knytte til seg personer med høgskole-/universitetsutdanning innen helsefag, fysisk aktivitet, og ernæring, samt personer med kompetanse i tobakksavvenning. Fysioterapeuter er helsepersonell med svært relevant utdanning for å bemanne frikslivssentralene. 

Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til mestring av egen helse gjennom individuell veiledning, kurs og grupper for fysisk aktivitet, bra mat og snus- og røykeslutt. Noen har også tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikobruk av alkohol og søvnvansker. Flere frisklivssentraler har tilbud til barn, unge og deres familier. Oppfølgingen planlegges i samarbeid med deltakeren og tilpasses den enkelte. Endring av levevaner kan være en krevende prosess. På frisklivssentralen får deltakerne hjelp til dette gjennom metoder med dokumentert effekt. Forhold som fremmer mestring av egen helse blir vektlagt. Det å delta i grupper kan i tillegg gi økt​ motivasjon og større sosialt nettverk.​​

Noen sentraler arrangerer Kurs i mestring av depresjon (KiD) og mestring av belastning (KiB), enten lokalt på frisklivssentralen eller i samarbeid med andre instanser i kommunen. Det er også noen sentraler som tilbyr veiledning om søvn og søvnvansker, og noen få som også tilbyr søvnkurs.

Frisklivssentralen samarbeider med frivillige, offentlige og private aktører og skal ha god oversikt over lokale tilbud. En viktig del av oppfølgingen ved Frisklivssentralen er å gi støtte og veiledning til å finne frem til aktivitet og lokale tilbud som passer den enkelte. ​

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for kommunale frisklivssentraler.  

Frisklivssentralene i tall

I 2017 hadde 60 prosent av kommunene etablert frisklivssentral, dette er en dobling fra 2011. Det var 248 avtalte årsverk ansatt ved frisklivssentralene i 2016. Fysioterapeuter er den klart største yrkesgruppa med over halvparten av årsverkene. Det var 27 000 personer som deltok ved ett eller flere av tilbudene i kommuner med frisklivssentraler i 2016. Dette er en økning på 11 000 personer, eller 70 prosent, fra 2013.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser