Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell framover

Hvordan ser framtida ut? Helse- og omsorgssektoren utgjør en betydelig og økende del av det norske arbeidsmarkedet. Sysselsettingsutviklingen framover er imidlertid usikker, men at det er behov for flere fysioterapeuter er det ikke tvil om.


Framtidig sysselsetting av helsepersonell vil påvirkes av flere samfunnsmessige drivkrefter som kan endre både tilbud og etterspørsel etter helsepersonell. Teknologisk utvikling, demografiske endringer, medisinsk utvikling, arbeidsdeltagelse, befolkningens helsetilstand og inntektsutviklingen vil hver for seg og sammen endre helsesektoren.

Statistisk sentralbyrå og andre utarbeider jevnlig analyser som anslår behovet for arbeidskraft, herunder helsepersonell i årene fremover. 

Statistisk sentralbyrås beregninger

I 2012 la Statistisk sentralbyrå fram rapporten "Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035". Beregningene foretatt ved hjelp av beregningsmodellen HELSEMOD viste at Norge står overfor store utfordringer når det gjelder å sikre nok helsepersonell i framtiden. HELSEMOD 2012 viser at det etter hvert vil bli nødvendig å øke kapasiteten på høgskolenivå for å unngå økende underdekning for bioingeniører, fysioterapeuter, helsesøstre og sykepleiere. SSB anslo i denne Ny HELSEMOD kommer i 2019.

Beregninger fra Samfunnsøkonomisk analyse

Og ifølge framskrivninger utført av Samfunnsøkonomisk analyse i 2018 kan det være behov for tre ganger så mange fysioterapeuter i 2040, som det er i dag.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser