Kommunehelsetjeneste

Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører under stat eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til avtale med kommunen. Kommunehelsetjeneste er en samlebetegnelse på den helsetjenesten som kommunene har ansvar for å drive etter lovgivningen. 


Omsorgstjenesten

Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose.


Frisklivsentraler

Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helse- og omsorgstjeneste. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge sykdom, eller leve bedre med sykdom de allerede har fått.Regelmessig fysisk aktivitet kan ...


Samhandlingsreformen

Stortinget vedtok i april 2010 en samhandlingsreform for helsetjenesten. 1. januar 2012 ble første del av samhandlingsreformen satt ut i live, og reformen er deretter innført gradvis i løpet av fire år. Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre ...


Fysioterapeutårsverk i kommunene

Nøkkeltall fra det kommunale og statlige rapporteringssystemet på nasjonalt nivå (KOSTRA) offentligjøres i juni hvert år.