Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er sentrale i det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deres foresatte.


Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

​Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Skolehelsetjenesten skal blant annet:

  • Ha et helhetlig blikk og kompetanse på helse, oppvekst og livskvalitet.
  • Bidra til økt trivsel og mestring for barn og unge, og legge til rette for et godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.
  • Være en støtte for barn og unge i en sårbar fase.
  • Bidra til å forhindre frafall i videregående skole.

I ungdomsskolene og videregående skole viser undersøkelser at der tjenesten er regelmessig til stede over tid, blir den benyttet av 50 prosent av elevene til «drop-in» konsultasjoner.  

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom i alderen 13 til 20 år og er et supplement til skolehelsetjenesten. Helsestasjon for ungdom er et drop in-tilbud hvor ungdom kan komme med små eller store helseutfordringer.

Aktuelle tema er seksuell helse og prevensjon, inkludert seksuell legning og seksuelle overgrep fysisk og psykisk helse, herunder trivsel, kropp, fysisk aktivitet, ernæring, spiseforstyrrelser, vold, forebygging av kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, mobbing, rus, røyk og andre temaer som berører ungdoms helse.

Utvidet til 25 år: En del steder er aldersgruppen for de som kan få et tilbud på helsestasjon for ungdom utvidet til 25 år, fordi man har sett et behov for et lett tilgjengelig lavtreskeltilbud i overgangsfasen mellom ungdom og voksen.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er et lovpålagt, gratis, lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle barn og deres foreldre, uavhengig av sosial tilhørighet. Tjenesten skal jobbe helsefremmende, nettverksskapende og ha «friskfokus».

For hvem?: Det fødes årlig vel 61 000 barn i Norge og oppslutningen om helseundersøkelser i helsestasjon er 96-100 prosent. Spedbarnsdødeligheten er lav (3,5 pr 1000 i 2008). Ammefrekvensen og vaksinasjonsdekningen i Norge er høyest i verden. Helsestasjonen er ansvarlig for å gi et tilbud til en populasjon i et bestemt geografisk område. Dette befolkningsrettede ansvaret muliggjør langsiktig behovsvurdering, planlegging og tilbud av tjenester for å møte behovet i den konkrete populasjonen. Gravide skal gis tilbud om og kunne velge å gå til oppfølging hos jordmor i svangerskapet. 

Hva?: Helsestasjonen jobber helsefremmende og forebyggende innenfor temaer som omhandler både psykisk og fysisk helse i tillegg til sosiale forhold.

Arbeidet innebærer helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, samt oppfølging og henvisning videre av barn og familier med spesielle behov. 

(Hentet fra Helsedirektoratet).