Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Nasjonal helse- og omsorgsplan

2011 kan betraktes som en stafettveksling mellom Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011 og Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–201


Den nasjonale strategien definerte ti utviklingsområder som det har vært arbeidet med i perioden. Flere av de mest sentrale av disse er videreført og forsterket som målsettinger i samhandlingsreformen: 

  • Kommunene skal ha et tydeligere ansvar for habilitering og rehabilitering. Det omhandler både tilstrekkelige ressurser, faglig bredde og kvalitet. Lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid er eksempler på sentrale tiltak. 
  • Avklare hva som skal være kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenesten ansvar.
  • Lovverket knyttet til bedre koordinering gjennom individuell plan, koordinator og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er forsterket og tydeliggjort.
  • Den avtalebaserte fysioterapitjenesten som en mer integrert del av den kommunale habiliterings- og rehabiliteringstjenesten.
  • Fremskaffe data om tilbud og behov for habilitering og rehabilitering og utvikling av gode kvalitetsmål (indikatorer) for resultatet av prosessen.

Les Helse-og omsorgsplanen her. 

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser