Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? 


Til spørsmålet Hva er viktige aktiviteter for deg nå? svarer mange at det viktige er å mestre hverdagsaktiviteter som for eksempel å stelle seg selv, lage mat, gå på butikken, leke med barnebarn, hogge ved eller gå på kafe. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig. Ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse, er faglige pådrivere og står for opplæring av de øvrige ansatte i hjemmetjenesten. Ofte kalles ansatte de øvrige ansatte i hverdagsrehabilitering for hjemmetrenere. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling etter som aktivitetsfunksjonen bedres. For å sikre kontinuitet etableres det et team rundt hver enkelt bruker.

Hverdagsrehabilitering skiller seg fra ordinære pleie- og omsorgstjenester, ved at pleie eller praktisk bistand ikke gis før den det gjelder har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensiale. Den enkeltes hverdagsmestring vektlegges før passive eller kompenserende tilbud. Mestring er sentralt i hverdagsrehabilitering. Prosjektet Hverdagsrehabilitering i Norge omtaler hverdagsmestirng som et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring uansett funksjonsnivå. Hverdagsmesting er både et rehabiliterende og et helsefremmende tankesett.

Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og rehabilitering. I omsorgstjenesten handler det om å endre fokus fra pleie til trening. Deler av dette omfattes av det som i Danmark omtales som hverdagsrehabilitering, og er beskrevet i NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg. En forutsetning for å lykkes er fysioterapeutenes kompetanse. Fredericia kommune reduserte sine omsorgsutgifter med 15 prosent i en prosjektperiode. Lignende dreining av aktivitet er gjennomført i flere norske kommuner.Prosjektet "Hverdagsrehabilitering i Norge" er et samarbeid mellom KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund, og har fått økonomisk støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tildelingsbrevet støtter departementet "et grunnlag som kan forberede forsøk, utvikling og utbredelse av gode modeller for hjemmerehabilitering i de kommunale omsorgstjenestene." Blant mye annet avklarer og utdyper rapporten tankesettet omkring hverdagsmestring, og hverdagsrehabilitering som arbeidsform.Beregninger viser at det er nær dobbelt så dyrt for stat og kommune å ikke ansette enn å ansette fysioterapeuter til å drive fallforebyggende trening for eldre. I forarbeidene til ny folkehelselov henvises det til at nettogevinsten av reduserte helsekostnader er kr 2692 per person. Det er videre et stort potensial for helse- og treningseffekt hos eldre, og de skrøpeligste beboerne har mest utbytte av trening. Forskningen viser at økt bemanning med fysioterapeuter og ergoterapeuter har en klar effekt.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser