Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. 


Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? 

Nasjonal helse- og omsorgsplan

2011 kan betraktes som en stafettveksling mellom Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011 og Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–201

Mer ansvar til kommunene

Habilitering og rehabilitering er ett av områdene det skal legges økt vekt på i samhandlingsreformen. Det er også en målsetting at kommunene skal ha et tydeligere ansvar.​​

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Definisjon

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Definisjonen vektlegger at rehabilitering er en prosess med brukeren/pasienten i sentrum.