Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. 


Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens den det gjelder bor hjemme. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? 

Nasjonal helse- og omsorgsplan

2011 kan betraktes som en stafettveksling mellom Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008–2011 og Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–201

Mer ansvar til kommunene

Habilitering og rehabilitering er ett av områdene det skal legges økt vekt på i samhandlingsreformen. Det er også en målsetting at kommunene skal ha et tydeligere ansvar.​​

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Definisjon

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet."