Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.


Loven om folkehelsearbeid ble iverksatt i 2012 og tar for seg fem viktige prinsipper; medvirkning, bærekraft, helse i alt vi gjør, føre var og sosial utjevning.

Loven pålegger kommuner og fylker å ha oversikt over helsetilstanden til innbyggerne, og følge med på hvordan den utvikler seg over tid. For å støtte kommuner, fylker og nasjonale myndigheter med dette, utarbeider Folkehelseinstituttet årlige folkehelseprofiler for kommuner og fylker (se høyre kolonne).

Målene for folkehelsearbeidet ble første gang presentert i Folkehelsemeldingen «God helse – felles ansvar»:

  • Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder
  • Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel
  • Vi skal skape et samfunn som fremmer helse for hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller

Gjeldende folkehelselov er den første folkehelseloven i Norge. Den trådte i kraft 1.januar 2012. I forbindelse med denne og samhandlingsreformen er det utarbeidet et rundskriv til loven samt andre hjelpemidler for kommunene. Se lenkesamlingen og relaterte dokumenter til høyre.

Ny folkehelsemelding kommer i 2019.