Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Faglige retningslinjer

Arbeidet med å samle faglige retningslinjer og veileder er akkurat påbegynt, her vil det derfor komme mer informasjon etterhvert.


1.       Europeiske fysioterapiretningslinjer for Parkinsons sykdom

I desember 2013 ble Europeiske fysioterapiretningslinjer for personer med PS publisert på ParkinsonNET. KNGF (Royal Dutch Society for Physical Therapy) ga tilskudd til oppdatering av de eksisterende retningslinjene i Nederland og et felles prosjekt ble igangsatt og gjennomført i samarbeid med 19 europeiske fysioterapiforeninger, deriblant Norsk Fysioterapeutforbund. Les nyhetsartikkel om dette her.  Retningslinjene finner du her.

2.       KOLS: faglig retningslinje

Helsedirektoratet utgav i 2013 en ny nasjonal faglig retningslinje for kronisk obstruktiv lungesykdom. Retningslinjen er et hjelpemiddel for å sikre et helhetlig pasientforløp på alle nivå i helsetjenesten. Den skal sikre høy kvalitet, riktige prioriteringer og hindre uønsket variasjon i behandlingstilbudet. Anbefalingene i retningslinjen er faglig normerende, men ikke juridisk bindende. Les nyhetsartikkel om dette her. Eller last ned retningslinjene.

3.       Nye retningslinjer for bildediagnostikk

I allmennpraksis utgjør muskel- og skjelettlidelser om lag 19 prosent av alle konsultasjoner. Bildediagnostikk er en viktig del av diagnostisering og oppfølgning av mange av disse tilstandene. Nye retningslinjer finnes nå tilgjengelig. Ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser er langvarige plager eller/smerter som ikke skyldes akutte skader i for eksempel nakke, rygg, hånd og fot.  Det store volumet av pasienter i primærhelsetjenesten med ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser medfører at ulik praksis i bruk av bildediagnostikk kan bety høye kostnader og unødvendig ventetid. Retningslinjen er ment som et verktøy for vurdering av behov for bildediagnostikk, og av hvilken modalitet det er riktig å henvise til. Retningslinjene finner du her. 

4. Spondyloartritt - anbefalinger for fysioterapi

Spondyloartritt (SpA) er en samlebetegnelse for flere inflammatoriske, revmatiske leddsykdommer, der ankyloserende spondylitt, AS (tidligere kalt Bekhterevs sykdom) utgjør den største gruppen. SpA affiserer først og fremst virvelsøyle og bekkenledd og resulterer i varierende grad av smerter, redusert bevegelighet, funksjonsbegrensninger og utmattelse. Perifere artritter forekommer hos rundt en tredjedel av pasientene, da hyppigst i hofte, skulder og kneledd. I tillegg er det nå kjent at pasienter med SpA også har økt risiko for hjerte- og karsykdom.

I følge internasjonale anbefalinger er adekvat medisinsk behandling og fysioterapi de to hjørnesteinene i behandlingen. Fysioterapi har tradisjonelt hatt fokus på symptom-begrensning, spesielt med tanke på å vedlikeholde eller bedre bevegelighet og muskelstyrke, samt redusere smerter. Med ny kunnskap om risiko for hjerte- og karsykdom, bør fysioterapi også inkludere tiltak for å bedre fysisk form.  Retningslinjene finner du her.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fakta

Helsedirektoratet har ansvar for å utarbeide faglige retningslinjer, veiledere, rapporter og rundskriv for helsetjenesten. Fysioterapeuter deltar i utviklingsarbeider med faglige retningslinjer relevante for fysioterapitjenesten. Det finnes også internasjonale databaser for retningslinjer, og Europaregionen av WCPT utvikler europeiske fysioterapispesifikke retningslinjer.