Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ressursbank


Kommunehelsetjeneste

Kommunehelsetjeneste

Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører under stat eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til avtale med kommunen. Kommunehelsetjeneste er en samlebetegnelse på den helsetjenesten som kommunene har ansvar for å drive etter lovgivningen. 

Spesialisthelsetjeneste

Spesialisthelsetjeneste

Spesialisthelsetjenesten omfatter somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet.


Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser. 


Direkte tilgang

Direkte tilgang

Forskning har vist at direkte tilgang til fysioterapi kan være både kostnadsbesparende og gi bedre helse, sammenlignet med fysioterapi gjennom henvisning fra fastlege. 


Faglige retningslinjer

Faglige retningslinjer

Arbeidet med å samle faglige retningslinjer og veileder er akkurat påbegynt, her vil det derfor komme mer informasjon etterhvert.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er sentrale i det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deres foresatte.Muskel- og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser plager flest og koster mest. I følge Folkehelseinstituttet vil de fleste vil i løpet av livet ha sykdommer eller plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet. Diagnosegruppen muskel- og skjelettsykdommer er den vanligst ...

Folkehelse

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevne ...


Fysisk aktivitet i skolen

Fysisk aktivitet i skolen

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Den norske  legeforening og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap, og har i  mange år jobbet for at 1 time fysisk aktivitet i skolen hver d ...


NCD  Ikke-smittsomme sykdommer

NCD Ikke-smittsomme sykdommer

De fire store folkesykdommene, også kalt de ikke-smittsomme sykdommene (Noncommunicable Chronic Diseases - NCD), er definert som hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes. I 2012 sto NCD for om lag 87 prosent av dødsfallene i Norge. Hjerte- og karsykdommer var den hyppigste dødsårsaken med 33 prosent, etterfulgt av kreft med 27 prosent. Diabetes og KOLS sto for henholdsvis to og seks prosent av dødsfallene. Samlet medfører disse folkesykdommene mye lidelse for mange, og betydelige helse- og omsorgsutgifter for samfunnet. En vesentlig del av dagens helsebudsjett brukes på disse fire sykdommene.


Norge i internasjonal sammenheng

Norge i internasjonal sammenheng

Norge er ikke isolert i verden og derfor er også NFF medlem i World Confederation for Physical Therapy (WCPT). I tillegg til WCPT er EU, Verdens helseorganisasjon (WHO) og OECD også interessante når det er snakk om se på norsk helsetilstand og norsk ...

Tall

Tall

Her har vi samlet aktuell statistikk til bruk i fagpolitisk arbeid.

Denne er under utarbeidelse - mer info kommer.