Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Verdensmesterskapet vinnes med kunnskap

Debattinnlegg: Fornyingsminister Heidi Grande Røys beskriver i sin kronikk i Aftenposten 3. april hvorfor vi trenger fornyelse for å få verdens beste offentlige sektor. Norske fysioterapeuter er langt på vei enige med Grande Røys. Men det er viktig at kunnskapsfokuset også blir en del av en fornying.


Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund

Det betyr nemlig lite om behandling er lett tilgjengelig, blir gitt i lyse og trivelige lokaler og pasientene er fornøyde, hvis behandlingen de får ikke bidrar til at de blir friskere. Hvorvidt helsetjenesten leverer de tiltakene som faktisk virker, blir fortsatt i alt for liten grad gjenstand for oppmerksomhet. Gir vi riktig behandling til riktig tid? Får den slagrammede pasienten tilbud om en rehabilitering med effekt? Får ryggpasientene den mest effektive behandling?

I kronikken legger fornyingsministeren vekt på tilgjengelighet, effektivisering, åpenhet og medvirkning i omstillingen. Dessuten nevnes noe om kvalitet på tjenesten. Men hva som ligger i begrepet kvalitet, er det vanskelig å få tak i. Hva med innholdet i selve tjenestene?

Helsearbeidere som er faglig oppdatert vet hvilken kunnskap som ligger bak de tiltakene som pasienten får tilbud om, og pasienten kan trekkes inn i vurderingen av sin egen behandling med en trygghet på at kunnskapen kommer han eller henne direkte til gode. Da oppnås både at pasienten får den best mulige behandlingen og en bedre forståelse av behandlingen. Fornyingsarbeidet må derfor stille krav til at den enkelte helsearbeider og hver virksomhet tilbyr tiltak som i størst mulig grad er basert på forskningsbasert kunnskap, supplert med erfaring. Det må skapes debatter på innholdet i tjenestene, og om tiltakene vi tilbyr er det mest hensiktsmessige å tilby. Både Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fokuserer allerede på kvalitet i helsevesenet, og på at pasienter og brukere skal tilbys de mest effektive tiltakene.

I min tid som utøvende fysioterapeut ble jeg ofte avkrevd statistikk på hvor mange brukere jeg hadde vært i kontakt med, men aldri hva jeg gjorde for å bedre deres helse. Jeg tror ingen ville akseptere at produksjon av flymotorer kun vurderes ut fra antall produksjoner, uten samtidig å være bygget ut fra veldokumentert kunnskap om hva som skal til for å være driftssikre. Hvorfor stilles det ikke de samme kravene til helsevesenet?

Hvis vi ønsker verdens beste offentlige sektor, må vi tilstrebe en kunnskapsbasert praksis i offentlig sektor også. For at det skal være mulig, må man legge til rette for at den enkelte helsearbeider og virksomhet har tid og kunnskap i å innhente forskningsresultater, og omsette det som er relevant i egen tjeneste. Det må skapes miljøer der kunnskapsbasert praksis blir en selvfølge. Våre politikere og beslutningstakere må etterspørre denne kunnskapen. De må begynne å evaluere tjenestene på bakgrunn av innhold.

Norsk Fysioterapeutforbund vil gjerne delta i fornyingsarbeidet i offentlig sektor hvor målet er en kunnskapsbasert offentlig helsetjeneste. Da vil vi være verdens beste.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser