Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Tidenes flateste opptrapping


(Debattinnlegg:) Psykiske lidelser og kroppslige problemer har ofte en sammenheng. Opptrappingsplanen som skulle bedre innsatsen for de med psykiske lidelser har ikke gitt en eneste ny stillingshjemmel for fysioterapeuter med psykiatrisk og psykosomatisk spesialisering.


Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund

Vi er nå inne i siste år av opptrappingsplanen for psykisk helse. Målet var blant annet oppbygging av et tilbud innen psykisk helsearbeid i kommunene, kompetanseheving og økt antall polikliniske konsultasjoner for voksne og for barn. Norske kommuner får til sammen drøyt 3,3 milliarder kroner øremerket psykisk helsearbeid i 2008, men hvor ble det av satsningen på psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi?

Personer med psykiske lidelser får ofte kroppslige manifestasjoner i form av muskel- og skjelettplager. Erfaringene med psykomotorisk fysioterapi og tradisjonell fysioterapi er svært gode for mange av disse pasientene. Behandlingen gir pasienter økt forståelse for sammenhenger mellom for eksempel depresjon og angst og kroppslige spenningsmønstre.

Studier viser at traumatiske hendelse i stor grad kommer til uttrykk som kropplige plager som hodepine, smerter i muskler og opplevelse av stivhet. Dette kom for eksempel frem i en undersøkelse av en gruppe svensker som ble rammet av tsunamien i Sørøst-Asia. Det er også dokumentert at effekten av fysioterapi og fysisk aktivitet for personer med lettere psykiske lidelser er god. Studier viser at samfunnets kostnader reduseres der fysioterapi inngår som behandlingsform.

På tross av denne kunnskapen, er tilbudet innen fysioterapi for denne gruppen pasienter svært begrenset. Mange fysioterapeuter med videreutdanning innenfor psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi har flere års ventetid på behandling.
Kommunene har brukt mer penger på stillinger og bevilget større midler til nye eller forbedrede tilbud til personer med psykiske lidelser i perioden opptrappingsplanen har vart, men svært lite har gått til fysioterapi. Antall fysioterapeuter i skolehelsetjenesten har gått ned i perioden, og antall avtaler mellom kommuner og privatpraktiserende fysioterapeuter er på stedet hvil.

Vi er kjent med at flere kommuner har omgjort eller trukket inn avtaler der fysioterapeuter med spesialkompetanse innen psykisk helsevern har sluttet. Disse avtalene blir ikke erstattet med fysioterapeuter med tilsvarende kompetanse. Da blir det absurd å snakke om en opptrapping.

Fysioterapiressursene går ned samtidig som opptrappingsplanen er i ferd med å avsluttes. Norsk Fysioterapeutforbund etterlyser at kommunene er villige til å tenke litt annerledes og gi denne utsatte pasientgruppen et bredere tilbud der også fysioterapi inngår.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser