Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Svakt av Foss å utsette avgjørelse i henvisningsprosjektet

Henvisningsprosjektet, hvor fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi i en prøveperiode har hatt rett til blant annet å sykmelde, videreføres som et forsøk – to år på overtid.


– Dette er merkelig. Prøveprosjektet har dokumentert lavere sykefravær og regjeringen bør snarest gjøre ordningen permanent, sier forbundsleder Anne Lexow i Norsk Fysioterapeutforbund.

Rapporten fra SINTEF, med Rikstrygdeverkets kommentarer forelå i januar 2004. Rapporten konkluderer med at pasientene er fornøyde. Pasientene mener de kommer raskere til rett behandling og at de sparer tid og penger. Samarbeidet mellom helsepersonellgruppene viser en tendens i positiv retning på lokalt nivå.

– Henvisningsprosjektet når målsettingene om mer effektiv og målrettet bruk av helsepersonell og raskere igangsatt behandling. I tillegg blir sykmeldingsperioden kortere og dermed sparer samfunnet penger, sier Anne Lexow

Kontaktpersoner:
• Norsk Fysioterapeutforbund, forbundsleder Anne Lexow, mobil 90843950
• Norsk Fysioterapeutforbund, informasjonssjef Harald Nyquist, mobil 93424999

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser