Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Statsbudsjettet og samhandlingsreformen: – Gode intensjoner, men utilstrekkelig styring

Pressemelding: Statsbudsjettet for 2013 ble i dag lagt frem av Regjeringen. Helse- og omsorgsdelen innebærer blant annet økte midler til sykehusbehandling, fastlegeordning og øyeblikkelig hjelp i kommunene, og noe mer til eldreomsorg. – Intensjonene om mer forebygging, behandling i kommunene og en aktiv alderdom er gode, men virkemidlene er for svake. Vi savner en bedre styring for å realisere samhandlingsreformen, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


Styrking av samhandlingsreformen i budsjettet – i alt 140 millioner til kommunene – skjer ved økte midler til fastlegeordningen og IKT-tiltak. Kommunene får dessuten en omdisponert pott på 30 millioner til tiltak innenfor forebygging, for eksempel innenfor frisklivsarbeid og fallforebygging. – Dette er et viktig signal, men med en så beskjeden pott kan ikke dette gi en nyorientering i kommunene i retning av mer forebygging, understreker forbundsleder Ekeland.

Mindre rehabilitering
Rehabilitering får heller ikke et sårt tiltrengt løft i 2013-budsjettet. Her er det tvert imot tale om en nedgang i bevilgningene.

NFF mener virkemidlene på områdene ovenfor ikke er tilstrekkelige og styringen ikke god nok til at intensjonene i samhandlingsreformen kan oppfylles. – Vi ser derimot en overdreven tro på at kommunal medfinansiering vil gi mer forebygging og styrke rehabiliteringen i kommunene, sier forbundsleder Ekeland.

Nedgang i fysioterapiårsverk
Årsverkene i kommunehelsetjenesten har økt med 4,4 % totalt sett siden 2009, og er nå oppe i totalt 141 267. I samme periode er ansatte fysioterapeuter i kommunene og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale økt med 1,8 %, og utgjør 4 296. I forhold til innbyggertallet er andelen fysioterapeuter gått ned. Dette er en svært bekymringsfull utvikling når samhandlingsreformen legger opp til mer behandling og rehabilitering i kommunene og en mer aktiv profil på helsetjenestetilbudet. Med den relative nedgangen i fysioterapiårsverk kan disse intensjonene ikke realiseres.

Kontaktperson:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser