Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Statsbudsjettet 2007: Fysioterapi i riktig retning

Pressemelding: Regjeringen bevilger mer penger til fysioterapi og fortsetter å skjerme kronikerne. Egenandelen på fysioterapi øker litt for folk flest.


– Statsbudsjettet viser en regjering som leder fysioterapien i riktig retning. Vi savner likevel en tydeligere satsning på rehabilitering og forebygging, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.

Mer til fysioterapi i kommunene

Regjeringen øker bevilgningen til fysioterapitjenester i kommunehelsetjenesten med omkring ni prosent. Økningen går til tilskudd til fastlønnsordning for fysioterapeuter, noe som betyr at kommunene får mulighet til å tilsette flere fysioterapeuter. Det er også lagt inn en økning i bevilgning til refusjon fysioterapeuter kan ta ut av trygden for pasientbehandling.

Spesialister i fysioterapi

Regjeringen omtaler behovet for en offentlig godkjenning av manuellterapeutenes kompetanse. I denne sammenheng vil departementet legge vekt på en bred og prinsipiell drøfting av autorisasjon eller spesialistgodkjenning av nye grupper helsepersonell.

– Vi ser frem til denne drøftingen, og til at vi snart får den første offentlig godkjente spesialistordningen for fysioterapeuter, sier Ekeland.

Egenandeler

Egenandelstak 2 forslås ikke endret. Egenandelen for fysioterapi foreslås økt med om lag 5 prosent fra 1. juli 2007.

– Vi anser denne hevningen som udramatisk. Det viktigste er å skjerme kronikerne, noe regjeringen fortsetter å gjøre, sier Ekeland.

Hun sier at NFF avventer den varslete fullstendige gjennomgangen av pasientenes utgifter til fysioterapi. Dette inkluderer både egenbetaling og prioritering av hvilke pasientkategorier som fullt ut skal skjermes for utgifter til fysioterapi.

Ny helse- og sosiallov

Regjeringen varsler en ny høring om Bernt-utvalget. Utvalget la fram sin innstilling høsten 2004, der den foreslo en felles lov om sosial- og helsetjenester. I lovutkastet ble det blant annet foreslått å fjerne kommunenes plikt til å tilby fysioterapi. NFF uttalte den gang at forslaget truet fysioterapi som "skal"-tjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet er nå i gang med å utrede flere problemstillinger nærmere. Etter planen skal departementet sende ut ny høring i løpet av våren 2007.

- At departementet nå ser behovet for nærmere utredning av visse problemstillinger, mener vi er et klart signal på at NFF og fysioterapeuter er blitt hørt i denne sammenheng, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Kartlegging av fysioterapitjenesten

For et år tilbake ga Helse- og omsorgsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge fysioterapitjenesten i kommunene. Kartleggingen skal foreligge høsten 2006. NFF har bidratt til deler av denne kartleggingen. I tillegg varsler Helse- og omsorgsdepartementet nok en utredning om alternative finansieringsformer og avlønningsformer for kommunal fysioterapi.

- Dagens ordning er ikke optimal, særlig med hensyn til de yngre og avtaleløse fysioterapeutene Det blir spennende å se hva utredningen kan resultere i med hensyn til framtidig finansiering og avlønning. Vi ser frem til å samarbeide med departementet i saken, sier forbundsleder Eilin Ekeland.

Psykisk helse:

Statsbudsjettet 2007 beskriver utviklingen i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) og uttrykker utfordringene knyttet til kvalitative innholdet i tjenestene innenfor psykisk helse. Regjeringen kommer imidlertid ikke med forslag til konkret handling eller nye tiltak.

– Regjeringen må i langt større grad fokusere på bredde i tjenestetilbudet til psykisk syke. Fysioterapi må inkluderes både som forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak innenfor psykisk helsearbeid, sier Ekeland.

Spesialisthelsetjenesten

Regjeringen vil bevilge mer penger til spesialisthelsetjenesten slik at de kan opprettholde dagens aktivitetsnivå. Samtidig legger regjeringen til rette for at helseforetakene enklere kan kjøpe rehabiliteringstilbud fra private institusjoner.

– Det ser derimot ikke ut til at de totale midlene til rehabilitering økes. Det er svært beklagelig på bakgrunn av mange signaler om at det nå er en tydelig underdekning, sier Ekeland.

Folkehelsearbeid

Ordningen med partnerskapsavtaler blir nå utvidet til å gjelde alle fylker.

– Satsningen er god og partnerskapsavtalene har svært mye for seg. Utfordring blir at folkehelsearbeidet blir prosjektpreget og kortsiktig, sier Ekeland.

Grønn reseptordningen får noe økte bevilgninger i 2007. Det gis tydelige føringer på at man må jobbe for et bedre oppfølgende ledd, der fysioterapeuters rolle skal vurderes.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser