Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Statsbudsjettet 2006: Fysioterapitjenesten skal evalueres

En evaluering av fysioterapitjenesten i kommunene er blant de viktigste sakene for NFF i statsbudsjettet for 2006. Videre skal utsatte grupper igjen betale mer for fysioterapi.


Egenandel for alle honorartakstpasienter
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å innføre en egenandel på kr 50,- per undersøkelse/behandling for de som har rett til gratis behandling i dag. – NFF er sterkt kritisk til egenandel for disse pasientene som tidligere har hatt fri behandling. Her kunne regjeringen heller foreslått en gjennomgang av diagnoselista og dermed bidratt til en fornuftig omprioritering av midlene, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.
NFF er på den annen side svært positive til at grensen for fri behandling for barn utvides fra 7 år til 12 år og at yrkesskadde fortsatt skjermes. NFF er videre skeptisk til at man i forslaget til statsbudsjett for 2006 ensidig henviser til at fysioterapiutgiftene har økt.
– Veksten skyldes i første rekke at det er de sykeste som nå kommer til behandling som følge av tidligere utskrivning fra sykehus og lignende. Fysioterapitjenesten har ikke vokst i takt med befolkningens behov for fysioterapi, sier Ekeland
Regjeringen går inn for å flytte utgiftene til fysioterapi fra staten til den enkelte pasient ved å innføre egenandel for flere enn før. Samtidig reduserer Regjeringen de statlige fysioterapioverføringene til kommunene.
– Den økonomiske belastningen for pasientene vil øke. Det helsefremmende arbeidet vil svekkes enda mer ved at den foreslåtte finansieringsordningen tar utgangspunkt i den enkelte bruker, sier Ekeland.
Hun sier at det helsefremmende arbeidet er et samfunnsansvar og fortsatt må være det.

Mer til psykisk helse
NFF støtter budsjettets styrking av opptrappingsplanen for psykisk helse. – Vi savner likevel signaler i budsjettet om konkrete tiltak for barn og unge. Behovet for tiltak for denne gruppen er akutt, sier Eilin Ekeland.
Hun peker også på nødvendigheten av bredde i tjenestetilbudet og konkrete tiltak for samordning mellom tjenestenivåene. – For eksempel er fysioterapi innen psykisk helsevern usynlig i budsjettet, sier Ekeland

Fysioterapitjenesten skal evalueres
HOD har gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å foreta en omfattende kartlegging av den kommunale fysioterapitjenesten. I oppdraget inngår det blant annet å utarbeide en oversikt over utviklingen av fysioterapitjenesten fra kommunehelsetjenesteloven ble innført i 1984 og frem til i dag. – Vi er glade for at fokus settes på fysioterapeutens kompetanse og nøkkelrolle i kommunehelsetjenesten. Jeg ser ingen grunn til å være bekymret for at vi skal bli vurdert for det arbeidet vi gjør og den kompetansen vi innehar, sier Eilin Ekeland.
Hun håper at evalueringen også vil tydeliggjøre sammenhengen mellom økte utgifter til fysioterapi og kommunens pålagte oppgaver.

Mer fysisk aktivitet
NFF er svært positive til at Regjeringen satser på mer fysisk aktivitet. Dette gjelder både Grønn resept, behandling av overvekt og fedme og særskilte tiltak for barn og unge.
– Vi etterlyser likevel fysioterapeutens rolle i dette arbeidet. Fysioterapi kan ikke prioriteres ned hvis befolkningen samtidig skal veiledes mer i økt fysisk aktivitet, sier Ekeland.

54 millioner til Henvisningsprosjektet
NFF er positive til at Regjeringen har bevilget 54 millioner til innføring av Henvisningsprosjektet. Ordningen går ut på at fysioterapeuter med videreutdanning/master i manuell terapi og kiropraktorer kan være primærkontakter for sine pasienter.
– Vi tviler på om beløpet er tilstrekkelig, særlig sett i forhold til fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapis økte administrative belastning. Regjeringen ønsker mer elektronisk samhandling i helsetjenesten. Da må regjeringen også sørge for å bevilge midler til dette og innlemme alle relevante yrkesgrupper i satsningen, sier Ekeland.

Fortsatt ikke penger til turnusplasser
Regjeringen forslår ikke tilskudd til turnusplasser i kommunehelsetjenesten. – Sett i lys av at det også er vanskelig å tilby praksisplasser i kommunene for studentene, vil dette kunne lede til at en økende gruppe nyutdannete fysioterapeuter overhodet ikke har erfaring med kommunehelsetjenesten, sier Eilin Ekeland.

Unnfallenhet overfor småbarnsforeldre
I Sem-erklæringen varslet regjeringen tiltak for å bedre selvstendig næringsdrivendes rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og småbarnsomsorg. I statsbudsjettet er hele saken utsatt.
– Nå er velferdsordningene for barna dette gjelder stadig like usikre. Det er skuffende at den tilbakelagte regjeringsperioden ikke ble brukt til å rydde oppe i denne saken, sier Eilin Ekeland.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser