Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Skremmende om egen helse


Debattinnlegg: Ifølge NRK P1 11. januar tror en av fire at de ikke har god nok helse til å være i arbeid frem til normal pensjonsalder. Dette på tross av de medisinske fremskritt vi har hatt de seinere årene. Selv om vi fortsatt mangler mye kunnskap om hva som forårsaker sykefravær og uføretrygd, er det største problemet stadig riktig hjelp til riktig tid.


Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund

At en av fire ikke har nok tro på sin egen helse i fremtiden gir skremmende perspektiver både med tanke på finansieringen av folketrygden og med tanke på den enkeltes helse og livskvalitet.

Kommunehelsetjenesteloven gir likevel et svar på problemene: ”Kommunen skal ved sin helsetjeneste søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.” Det heter videre: ”Kommunens helsetjeneste skal omfatte diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte og medisinsk habilitering og rehabilitering”.

Vi vet at muskel- og skjelettplager og psykiske problemer er årsaken til det meste av sykefraværet. Dette gjelder også dem som nærmer seg pensjonsalderen. God seniorpolitikk og et godt arbeidsmiljø er derfor svært viktig. Men dette må suppleres med en kommunehelsetjeneste som er dimensjonert til å håndtere disse utfordringene. Problemet er at fysioterapitjenesten, som er den delen av helsetjenesten som virkelig kan gjøre en innsats for å få ned sykefraværet, er underdimensjonert og underfinansiert i kommunene.

Kommunene er i dag langt fra villige nok til å ansette flere fysioterapeuter og opprette flere hele avtalehjemler for å oppfylle kommunehelsetjenestelovens formål om å ”sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen”.

Tvert i mot ender alt for mange helsepolitiske utfordringer i Finansdepartementet. Det kan virke som om det er et mål at utgiftene til fysioterapi skal ned, samtidig som utfordringene som fysioterapi kan avhjelpe stiger! Fysioterapi er god samfunnsøkonomi, men i likhet med mange andre investeringer må både stat og kommune begynne å tenke mer langsiktig.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser