Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Regjeringen avviser egen autorisasjon for manuellterapeuter

Pressemelding: I sitt avslagsbrev skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de ikke ser grunn til å innføre en egen autorisasjon for manuellterapeuter. Departementet viser også til at en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter kan vurderes i forbindelse med stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten og Nasjonal helse- og sykehusplan. – Vi er svært fornøyd med at departementet anser manuellterapeuter som fysioterapeuter med videreutdanning, og at de har tatt hensyn til synspunktene NFF og et overbevisende flertall av høringsinstansene har kommet med, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


Det var Stoltenberg-regjeringen som like før den gikk av høsten 2013 fremmet forslag til en forskrift om en egen autorisasjon for manuellterapeuter, som er fysioterapeuter med videreutdanning på masternivå i manuellterapi. 

I brevet fra HOD blir det gjort grundig rede for det faglige og juridiske grunnlaget for departementets beslutning. Det blir blant annet vist til lovbestemmelsen i helsepersonelloven, at manuellterapeuter ikke er en særskilt autorisert gruppe i noe land, og at autorisasjon av flere grupper helsepersonell vil innebære risiko for en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste.

– Departementet slår fast at hensyn knyttet til pasientsikkerhet og yrkesutøvelsen til manuellterapeuter for øvrig er varetatt gjennom autorisasjonen som fysioterapeut, sier forbundsleder Hatlebrekke, som selv er manuellterapeut. At pasienter og annet helsepersonell ikke kjenner godt nok til manuellterapeuters kompetanse, løses ikke gjennom autorisasjon, skriver HOD .

– Dette er vi helt enig i, og vi kommer derfor til å utfordre myndighetene til å bidra i informasjonsarbeidet om manuellterapeuters rolle og kompetanse. I kraft av både sin spesialiserte kompetanse på muskel- og skjelettapparatet og sin rolle som behandlere som kan ta imot pasienter direkte med trygderefusjon, henvise videre til spesialister og sykmelde, har manuellterapeutene en viktig rolle i helsevesenet. Den må bli bedre kjent og utnyttet til beste for pasientene og samfunnet. I altfor liten grad vet pasienter at de kan gå direkte til manuellterapeut for sine muskel- og skjelettplager, uten å gå omveien om en lege, sier Fred Hatlebrekke.

– I denne sammenheng er vi også fornøyd med at spørsmålet om en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter også reises i brevet fra HOD, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Kontaktperson:  Fred Hatlebrekke, forbundsleder NFF. Tlf: 934 04 037. E-post: fh@fysio.no

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser