Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Rapport om fysioterapi i kommunehelsetjenesten: Gode tjenester, men for få fysioterapeuter og stort arbeidspress

Pressemelding: Rapporten fra Helse- og omsorgsdepartementet dokumenterer underdekningen i det kommunale fysioterapitilbudet som Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) lenge har påvist. – Rapporten viser at det er for få fysioterapeuter i forhold til behovet. Dermed prioriteres nødvendig behandling fremfor forebyggende fysioterapi, og mennesker med kroniske sykdommer må se på at sykmeldte og utskrevne sykehuspasienter behandles først, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF. Vi frykter enda hardere prioriteringer og lengre behandlingskøer når lønnsomheten i behandlingen minsker som følge av den nye finansieringsordningen, tilføyer Ekeland.


– Vi er fornøyd med at rapporten også underbygger flere av våre andre argumenter: Fysioterapeutene arbeider langt mer enn det kommunene betaler for, de er faglig engasjerte, og de leverer tjenester av høy kvalitet, sier forbundslederen i Norsk Fysioterapeutforbund.

Det er AGENDA Utredning og Utvikling AS som har foretatt undersøkelsen og utarbeidet rapporten på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Undersøkelsen omfatter fastlønnede fysioterapeuter i kommunene og privatpraktiserende fysioterapeuter med og uten driftsavtale med kommunen.

Kronikere og forebygging rammes
Stort arbeidspress som følge av flere oppgaver og underdekning av fysioterapeuter i den kommunale tjenesten er utbredt. Fysioterapeutene oppgir at de prioriterer pasienter med akutte lidelser først, deretter pasienter som er henvist fra spesialisthelsetjenesten, og så mennesker med kroniske sykdommer. Rapporten viser dessuten at manglende kapasitet til behandling generelt og et økt press fra sykehus og spesialisthelsetjenesten gjør det vanskelig for fysioterapeutene å arbeide forebyggende i den grad de ønsker.

– Dette viser at kommunene både trenger flere årsverk fastlønnede fysioterapeuter og flere fysioterapeuter med tilfredsstillende kommunale driftsavtaler, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Kommunene betaler ikke for tjenestene
– Rapporten dokumenterer at flertallet av fysioterapeuter med driftstilskudd allerede arbeider langt mer enn det kommunen betaler for, fortsetter Ekeland. – Fysioterapeuter med reduserte tilskudd jobber langt ut over avtalens størrelse, mange arbeider svært mange timer per uke, og det leveres mange årsverk fysioterapi i kommunehelsetjenesten av privatpraktiserende fysioterapeuter uten avtale med kommunen.

Fysioterapeuter er faglig engasjerte
Rapporten viser at både privatpraktiserende og ansatte fysioterapeuter i kommunene holder seg faglig oppdatert. 96 prosent deltar årlig på kurs og seminarer, 90 prosent ukentlig og månedlig i kollegadiskusjoner og søk i databaser m.v. Den faglige aktiviteten korresponderer med pasient- og brukergruppene de har. Samarbeidet med annet personell er også i tråd med brukergruppene de har, og rapporten viser hvordan privatpraktiserende og ansatte fysioterapeuter utfyller hverandre i forhold til brukere og pasientgrupper. Både privatpraktiserende og ansatte fysioterapeuter samarbeider betydelig med andre aktører, men særlig privatpraktiserende ønsker mer samhandling med kommunen.

Kontaktperson:

HOD-rapport om fysioterapi i kommunehelsetjenesten (versjon250209)

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser