Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny sykehusminister eller ny helseminister?

Debattinnlegg: Sykehusene er på bristepunktet med stadig flere oppgaver og sprengte budsjetter. Mye av presset kan lettes ved større vektlegging på forebygging og styrking av kommunehelsetjenesten. Skal køproblemene ved sykehusene løses, må noen se nærmere på hvorfor trafikken er så stor.


Aktivitetsøkningen i sykehusene har skjedd uten tilsvarende økning av for eksempel fysioterapiårsverk i kommunehelsetjenesten. Dette resulterer i utilstrekkelig rehabilitering og opptrening av pasienter utskrevet fra sykehus. Presset på en underdimensjonert kommunehelsetjeneste, kan resultere i reinnleggelser, noe som ikke er en god løsning – verken for pasientene eller helseøkonomien.

I tilegg vet vi at det ikke er ressurser til forebyggende tiltak. Vi vet blant annet at fallforebyggende tiltak for eldre reduserer antall lårhalsbrudd og vi vet at en styrket innsats med mål om å øke individerts mestringsevne for å forhindre innleggelser virker.

Erfaringer viser at mange kommuner ikke har hatt mulighet til å dimensjonere kommunehelsetjenesten slik at den samsvarer med den økte aktiviteten i spesialisthelsetjenesten og det reelle behovet i befolkningen. I sykefraværsarbeidet ser vi blant annet at kommunehelsetjenesten blir en flaskehals. Resultatet etter behandling ved et sykehus er svært ofte avhengig av videre opptrening i primærhelsetjenesten. Til tross for at opererte pasienter skal prioriteres rapporteres det om opptil to måneders ventetid (tall fra Martine Hansens Hospital januar 2008).

Det har blitt store variasjoner i tilbudet både når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet generelt rundt om i kommunene. Vi ser at det er perspektiver som mer eller mindre blir borte i debatten om sykehjemsplasser og sykehusøkonomi, men som har en sentral plass i diskusjonene rundt bedre ressursutnyttelse i helsevesenet. Det er krevende å endre fokus fra omsorg til forebygging og rehabilitering og fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Dette er en krevende øvelse til tross for at alle beregninger viser at dette er god økonomi.

Fra sin posisjon som Arbeids- og inkluderingsminister, har Bjarne Håkon Hansen i flere år bidratt til å utforme viktige rammebetingelser for helsepolitikken i Norge. Inkluderende arbeidsliv handler mye om helsepolitikk og her har Hansen hatt en avgjørende rolle.

Norsk Fysioterapeutforbund våger derfor å tro at Bjarne Håkon Hansen allerede vet hvilke muligheter som ligger i å satse på fysioterapi. Han har våget å satse på fysioterapeutene i sykefraværsarbeidet og vi tror at han vil lytte til oss også når han skal løse sykehuskrisen.

(Foto gjengitt etter tillatelse fra Helse- og omsorgsdepartementet)

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser