Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Leddet som mangler i sykefraværsarbeidet

Debattinnlegg: Regjeringens bør ikke gi opp sykefraværsarbeidet uten først å ha satset mer på å tilpasse arbeidsoppgavene for personer på randen av sykmelding.


Dette leddet mangler helt eller delvis i sykefraværsarbeidet.

Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund

Regjeringen konstaterer altså at partene i arbeidslivet ikke makter å nå målene om flere i arbeid og en nedgang i sykefraværet. Årsakene er svært kompliserte og kunnskapen om hva som er effektivt sykefraværsarbeid er ganske sparsom. For fysioterapeuter synes det likevel som opplagt at mye av problemet er at personer som er på vei ut av arbeidslivet ikke får tilstrekkelig hjelp, støtte og oppfølgning til å holde seg i arbeidslivet. Med andre ord er det ikke nok å tilby en person som har plager i muskel- og skjelettsystemet en hvilken som helst jobb, uten å samtidig vurdere om jobben er tilpasset de plagene personen har.

De som er i ferd med å bli sykmeldte eller skal tilbake i jobb etter sykmelding, tilbys i dag langt fra tilstrekkelig funksjonsvurdering. Det som gir grunn til bekymring, er at den nye NAV-reformen heller ikke synes å fylle dette tomrommet. Alt for få bistår disse personene på veien fra helsevesenet eller rehabiliteringstiltak og til de er sysselsatt. Vi har heller ikke et system som hjelper personer som er i ferd med falle ut av arbeidslivet. Dette steget er likevel nettopp hva NAV-kontorene skal bidra med. Men svært mange av disse personene strever fortsatt med sin opprinnelige lidelse samtidig som de skal skifte status fra sykmeldt til velfungerende arbeidstaker.

NAV-kontorene består av folk med arbeidskompetanse, sosialfaglig kompetanse og trygdefaglig kompetanse, men ikke kompetanse på fysisk funksjon. Vi har dessverre en del eksempler på at for eksempel renholdere med ryggproblemer blir omskolert til for eksempel førskolelærere uten en grundig vurdering av om ryggproblemene og førskolelæreryrket er god kombinasjon. Personer med høy og god teoretisk kompetanse som får et fysisk problem, kan bli tilbudt arbeidstrening på for eksempel lager, hvor arbeidet som kjent er svært tungt.

Det vi trenger i sykefraværsarbeidet nå, er et system der personenes arbeidsevne og fysiske og psykiske ressurser blir kartlagt: Hvilke sterke sider har denne personen og hva tåler denne kroppen? Hvordan kan vi bistå denne personen til å mestre sine helseutfordringer i en jobbsituasjon? Et annet viktig element er å spørre hvordan denne kroppen kan trenes til å tåle mer. Poenget er altså ikke bare å behandle for å gjøre pasienten frisk, men også å trene pasienten til å tåle de problemene han eller hun lever med. Dette er snakk om individuell tilpasset trening, og bør tilbys av helsepersonell med kompetanse på området slik som fysioterapeuter.

Dagens helsevesen er sterkt knyttet opp mot å behandle og rehabilitere. Veien etter behandlingen og rehabiliteringen overlates dessverre ofte til andre deler av samfunnet. Her må vi lage en bedre sammenheng, vi må styrke det manglende leddet. Mer kompetanse på fysisk funksjon og kroppslige ressurser kombinert med en analyse av utfordringene de aktuelle arbeidsplasser har, må inn i et system som får arbeidstakere tilbake til jobb.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser