Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kamuflert stopp i fysioterapibevilgningene

Statsbudsjettet så først ut til å øke bevilgingene til fysioterapi, men dette viser seg å ikke være riktig.– Økningen tilsvarer bare at regjeringen fortsatt unngår den omstridte egenandelen for kronikere, sier forbundsleder Eilin Ekeland.


NFF går nå til Stortinget med krav om mer til fysioterapi. Ekeland sier at faktum er at fysioterapitilbudet har stått på stedet hvil siden 2002. 

– Kostnadsøkningen for fysioterapi i statsbudsjettet skyldes ene og alene at egenandelen på 50 kroner for honorartakstpasientene ble fjernet fra 1. juli 2006, sier Ekeland. 

Komiteen på Stortinget vil også møte krav fra NFF om mer til rehabilitering. NFF skriver til komiteen at "I dag er det dessverre slik at medisinsk rehabilitering nærmest forsvinner og altfor lett kommer i en klemme mellom ressurser til akutt behandling, og ressurser til omsorg."

Videre tar NFF opp behovet for styrking av tilbudet av psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. "Når man nå skal utvide ordningen med kjøp av helsetjenester til også å gjelde lettere psykiske lidelser, vil det være viktig og nødvendig at ordningen også gjelder kjøp av fysioterapitjenester.", skriver NFF.

NFF krever også mer til manuellterapeutene. "Manuellterapeutene som primærkontakter må ansette kontorpersonell, skaffe relevante IKT-løsninger, og tilpasse lokaler og driftsform. Det må lages rutiner når det gjelder sykemelding, henvisninger og tilrettelegge praksis for å kunne ta seg av akuttpasienter (ø-timer).", skriver NFF.

Endelig poengterer NFF økningene i egenandelene de senere år. Dette har falt uheldig ut for en del kronisk syke som har fått forholdsvis store behandlingsutgifter tidlig på året, og gratis behandling resten av året. NFF foreslår at myndighetene utreder konsekvensene av å heve egenandelstak 2, sammen med en langsommere prisstigning på egenandelene.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser