Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Helsedirektoratets nye anbefalinger for fysisk aktivitet

Pressemelding: Det er ikke tvil om at fysisk aktivitet er bra for både fysisk og psykisk helse, og dette har vært en fanesak for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i mange år. – Anbefalingene Helsedirektoratet har presentert i dag, er gode og velmenende, men erfaringsvis kommer vi ingen vei med bare god vilje, kampanjer og rapporter. Myndighetene må følge opp med tiltak og penger hvis målene skal nås, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF. Hatlebrekke er spesielt opptatt av mulighetene for å få de yngre og eldre aldersgruppene mer aktive.


– Vi er bekymret for de nye tallene som viser at ungdomsskoleelever er mindre aktive enn de var bare for noen få år siden. Forebygging er god samfunnsøkonomi, og vi mener at skolen må ta et ansvar. Invester i barn og ungdom nå, og få en frisk voksenbefolkning om noen år! Vi mener at vi ikke har råd til å la være. Uten satsing på fysisk aktivitet vil fremtidige helseutgifter garantert øke, slår Fred Hatlebrekke fast.

– I den andre enden av aldersskalaen mener vi at eldreomsorgen fokuserer altfor mye på komfort og hvile. Det holder ikke å la de eldre sitte i ring og kaste ballonger til hverandre. De må også svette og få opp pulsen når de trener! Fysioterapeuter har viktig kompetanse i tilpasset og veiledet trening som må benyttes i arbeidet med å få de eldre mer fysisk aktive, sier NFFs forbundsleder.

Barn og unge – skolen må ta ansvar
For å få barn og unge mer fysisk aktive mener NFF at skolen må ta ansvar. En time fysisk aktivitet med moderat eller høy intensitet på skolen hver dag er et minimum.

– En av de største utfordringene er å få med alle barn og unge i fysisk aktivitet, uansett forutsetninger og funksjon. Derfor mener vi at fysioterapeuten må inn i skolehelsetjenesten igjen, etter at fysioterapeutene gjennom mange år nesten er blitt borte fra denne. I helsestasjons- og skolehelsetjenesten samlet var det bare 197 fysioterapiårsverk i 2012.

– Fysioterapeuter kan bidra til å kartlegge behov elevene har, vi kan også bidra til å sikre at alle uansett forutsetninger og funksjon får den fysiske aktiviteten de trenger på skolen, og vi kan i tillegg brukes til å veilede lærere og foreldre, poengterer NFFs forbundsleder.

VÅRE FORSLAG TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE

  1. 60 minutters fysisk aktivitet med høy intensitet hver dag må være en del av skoledagen.
  2. Lærere må få tilbud om veiledning fra fysioterapeut for å tilrettelegge for aktivitet for motorisk usikre barn/unge i gymtimene for å sikre aktivitetsglede.
  3. Det må øremerkes midler til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det må etableres en opptrappingsplan med en ramme på 880 millioner kroner.
  4. Alle barn i første klasse må observeres i lek og fysisk aktivitet for å iverksette relevante tiltak for å styrke områder som barna trenger å styrke for å sikre fremtidig aktivitetsmestring. Prosjekter som «God skolestart» bør inngå på alle skoler.

Bort fra en passiviserende eldreomsorg
Fysisk aktivitet for eldre har også vært en av NFFs kjepphester.

– Eldreomsorgen fokuserer alt for mye på komfort og hvile. Det holder ikke å la de eldre sitte i ring og kaste ballonger til hverandre. De må også svette og få opp pulsen når de trener! En engasjert Fred Hatlebrekke fortsetter:

– Vi mener at betydningen av fysisk aktivitet selv for de aller skrøpeligste eldre er svært undervurdert, og at tiltak for å styrke funksjonsevnen til disse ofte er helt fraværende. Det er også en utfordring å fange opp den store gruppen av eldre som er friskere, men ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Her mener vi at vi har noe å hente på et godt samarbeid mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene, som omfatter fastlegen og fysioterapeuten, og de eldre og eventuelt deres pårørende. Kanskje er det et skreddersydd treningsprogram som er det beste tiltaket, ikke en rullator?

Fysioterapeuter har viktig kompetanse i tilpasset og veiledet trening som må benyttes i arbeidet med å få de eldre mer fysisk aktive. Det gjelder blant annet balansetrening, spesifikk styrketrening og tilpasset utholdenhetstrening, treningstyper som alle eldre har nytte av. I tillegg må eldre på sykehjem få et individuelt tilpasset treningsprogram. Spesifikk trening krever kompetent helsepersonell, og på grunn av blant annet samhandlingsreformen ser vi at behovet for fysioterapitjenester i kommunene er økende, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

VÅRE FORSLAG TIL TILTAK FOR ELDRE

  1. Hverdagsrehabilitering i alle kommuner.
  2. Fysioterapeut skal kartlegge alle eldre som får plass på sykehjem, og sørge for at det blir utarbeidet et individuelt tilpasset treningsprogram for alle.
  3. Før hjelpemidler deles ut, bør fysioterapeut først vurdere om opptrening er mulig.
  4. Øremerk midler slik at kommunene kan ansette flere fysioterapeuter.
  5. Gjeninnfør «Trim for eldre» på NRK.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Forbundsleder Fred Hatlebrekke, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.

Helsedirektoratets reviderte anbefalinger

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser