Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Grunnskolen tappes for fysioterapeuter

Mens regjeringen snakker engasjert om å gjøre befolkningen mer fysisk aktiv, har antall fysioterapeuter i skolehelsetjenesten gått ned med 40 årsverk fra 2002. – Tallene viser nødvendigheten av at kommunene får en bemanningsnorm med et minimum av fysioterapeuter i skolen, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund.


De senere års utvikling av bemanningssituasjonen innen skolehelsetjenesten er beskrevet i blant annet i rapporten ”Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren” fra Sosial- og helsedirektoratet. Oppsummert viser utviklingen at det har vært en nedgang på 40 årsverk fysioterapi i skolehelsetjenesten i perioden 2002-2004.

– Myndighetene bør sørge for ett årsverk fysioterapi per 3-400 elever. Da kan skolen lykkes i å være en arena hvor barna etablerer gode helsevaner og sunn livsstil. Med dette menes å fremme barns fysiske aktivitet, redusere overvekt og forekomsten av psykiske problemer, sier Ekeland.

Hun sier at kommuner som har satset på en god fysioterapitjeneste i grunnskolen har lykkes med å gi barna en god skolestart, ikke minst for barn med spesielle behov. En bemanningsnorm med et minimum av fysioterapeuter er ifølge Ekeland nødvendig for å oppfylle kravene til en forsvarlig tjeneste og lykkes med tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeuter, annet helsepersonell, lærere og pedagogisk psykologisk tjeneste ved skolene.

–Tilgjengeligheten av fysioterapeuter er tilstrekkelig for å få til dette, og den vil fortsatt være god dersom utdanningsnivået opprettholdes, sier Ekeland.


1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006


Personell i alt

2 817

2 874

2 916

3 003

3 073

3 104

3 150

3 146

3157


Leger

222

227

228

231

232

224

217

214

202


Fysioterapeuter

296

293

263

271

263

249

237

231

221


Helsesøstre

1 577

1 612

1 654

1 719

1 755

1 772

1 834

1 849

1892


Jørdmødre

240

256

253

251

256

273

271

272

268


Annet personell

484

487

517

530

566

586

591

581

574


Årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten. 1998 - 2006. Inkludert personell uten helsefaglig

utdanning. Kilde: SSB Tall for 2006 er foreløpige pr. 15 mars.

Kontaktpersoner:

• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser