Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapi og frisklivssentraler mot diabetes

Pressemelding: Verdens helsedag er i år viet diabetes. – I arbeidet mot diabetes er frisklivssentraler et viktig forebyggende og helsefremmende tiltak. Fysioterapeuter spiller en avgjørende rolle i behandlingen av diabetes type 2, og kan tilby tilpasset fysisk trening og veiledning, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.


Diabetes er en av de store folkesykdommene, og er forbundet med alvorlige komplikasjoner. Vel 200 000 personer har diagnosen diabetes, og disse behandles med blodsukkersenkende legemidlerog/eller kosthold og mosjon. I tillegg regner man med at det er langt flere som enten er udiagnostisert eller står i fare for å utvikle sykdommen. Overvekt, fysisk inaktivitet og arv er viktige faktorer for å utvikle diabetes type 2, som er den vanligste formen for diabetes. I tillegg til diabetes har denne pasientgruppen gjerne også andre helseplager.

Forskning viser at fysisk trening senker blodsukkernivået, og kan redusere behovet for diabetesmedikamenter hos pasienter med diabetes type 2.

– Fysioterapeuter spiller en avgjørende rolle i behandlingen av diabetes type 2, og kan tilby tilpasset fysisk trening og veiledning. Mange av disse pasientene har leddsmerter, hjerte- og karlidelser og luftveisproblemer, noe som understreker viktigheten av at fysioterapeuter leder treningsopplegget for denne gruppen. Fysioterapeuter har stor erfaring med trening av pasienter med mange forskjellige symptomer og diagnoser, og med et tilpasset treningsopplegg er det trygt å gjennomføre, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

Frisklivssentralene skal nå mennesker med sammensatte og langvarige plager, og skal som et minimum tilby hjelp til fysisk aktivitet, sunnere kosthold og snus- og røykeslutt. Flertallet av dem som arbeider på frisklivssentralene, er fysioterapeuter. En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at nå har nesten 60 prosent av kommunene etablert frisklivssentraler. Rapporten viser også at det er et effektivt tilbud, som i all hovedsak fungerer etter målsetningen.

– Vi har dessverre sett flere eksempler på at frisklivssentraler har vært nedleggingstruet, men jeg håper inderlig at politikerne ikke lar stram kommuneøkonomi bety kroken på døra for dette gode og viktige tilbudet for denne pasientgruppen. I stedet håper jeg jeg at vi i de nærmeste årene ser en enda sterkere satsing på helsefremmende og forebyggende helsetjenester, som frisklivssentraler er, avslutter Hatlebrekke.

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.

Referanser:

Fysio.no
Statistisk sentralbyrås rapport

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser