Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapi er lovpålagt

Debattinnlegg: Folk flest har gjennom nasjonal lovgivning krav på fysioterapi. Derfor blir det meningsløst at lokalpolitikerne i Ski eventuelt vil avvikle driftstilskuddsordningen slik Østlandets blad skriver 24. november. Lokalpolitikere kan like lite avvikle driftstilskuddsordningen som de kan bestemme at matbutikkene kan selge rødvin.


Av nestleder Elin Engeseth Norsk Fysioterapeutforbund
Fellespartiene Ap, SV, Sp, V KrF og uavhengig representant skal ha bedt rådmannen utrede ordningen med kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter med sikte på eventuelt å avvikle ordningen. Dette er bortkastet tid. Ikke bare fordi fysioterapi er nødvendig i det forbyggende og helsefremmende arbeidet, men også fordi fysioterapi er en lovpålagt tjeneste for kommunene gjennom Lov om helsetjenesten i kommunene som trådte i kraft i 1984. Kommunene ble pålagt å sørge for rehabilitering, forebyggende virksomhet samt pleie- og omsorgstjenester.
Privat fysioterapipraksis er regulert i en avtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS), og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Slik ble driftstilskuddsordningen innført. Kommunene var pliktige til å opprette driftsavtaler med de fysioterapeutene som arbeidet i privat praksis ved lovens ikrafttreden. Kommunehelsetjenesteloven ble formulert slik at det økonomisk skulle være kostnadsnøytralt for kommunene å ansette fysioterapeuter eller inngå avtale om privat praksis. Landets kommuner fikk på denne måten både privatpraktiserende og kommunalt ansatte fysioterapeuter til å dele de mange og stadig økende fysioterapioppgavene i primærhelsetjenesten.
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å foreta en omfattende kartlegging av den kommunale fysioterapitjenesten. I oppdraget inngår det blant annet å utarbeide en oversikt over utvikling av fysioterapitjenesten fra kommunehelsetjenesteloven ble innført i 1984 og frem til i dag. Norsk Fysioterapeutforbund ønsker gjennomgangen velkommen, og ser at det nå settes fokus på fysioterapeutenes nøkkelrolle i kommunehelsetjenesten. NFF forventer at kartleggingen vil tydeliggjøre sammenhengen mellom økte utgifter til fysioterapi og kommunenes pålagt oppgaver.
Kommunene kan gjennomgå avtalene de har med fysioterapeutene innenfor de normer som den sentrale avtalen mellom KS og NFF setter. Kommunene har imidlertid ingen innflytelse på driftstilskuddsordningen, den er lovpålagt.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser