Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Farlig å dele opp fysioterapiavtaler

Debattinnlegg: Selv om det ser ut som om Stavanger kommune styrker fysioterapitilbudet gjennom å splitte opp to hele driftsavtaler i ti små, er dette en åpenbar helseøkonomisk tilsnikelse. Resultatet blir rekordhøye uttak fra Folketrygden og økt press på hele driftsavtaleordningen.


Av nestleder Elin Engeseth, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

Stavanger Aftenblad skriver 4. desember om hvordan Stavanger kommune vil gi driftstilskudd på 20 prosent til ti fysioterapeuter. Avisen mener at ”dermed blir det en ny verden for disse og ikke minst for pasientene.” Dessverre er oppsplitting av driftsavaler utvilsomt ett skritt frem og to tilbake for både fysioterapeuter og brukere.

Årsaken er at antall kommunale driftsavtaler regulerer hvor store uttakene fra Folketrygden blir. Desto flere fysioterapeuter med driftsavtale, desto flere pasienter får behandling med refusjon. Resultatet blir en bratt økende kurve uttak av refusjon fra Folketrygden. Dette er ikke noe problem for NFF, men Rikstrygdeverket og Stortinget spør nå hvorfor Folketrygdens utgifter til fysioterapi går i været.

Fysioterapi er en effektiv og populær helsetjeneste. At befolkningene ikke får den fysioterapi de har krav på etter kommunehelsetjenesteloven er en politisk utfordring. Det samme gjelder nye kull fysioterapeuter som ikke får arbeide som fysioterapeut fordi regelverket lager et A- og B-lag mellom de som har driftsavtale og de som ikke har det. NFF ønsker flere driftsavtaler i kommunene for å løse problemet. Men disse avtalene må i tråd med regelverket være hele og ikke en brøk.

Helsepolitisk sett skal det småpenger til for å skape harmoni mellom tilbud og etterspørsel innen fysioterapi. Uansett må de politiske spillereglene følges. Det er et premiss i avtalen med Kommunenes sentralforbund (KS) at tjenestens omfang skal gjenspeile det reelle behov for tjenesten. Hvis behovet er ti nye driftsavtaler, bør kommunene opprette disse i stedet for å legge et risikabelt press på en 21 år gammel nasjonal helseavtale.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser