Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Eldre som faller kan få hjelp

Debattinnlegg: To av ti eldre som faller og skader seg kunne unngått skade hvis de fikk hjelp av fysioterapeut. Men kommunehelsetjenesten har ikke nok folk til å hjelpe dem. Derfor gjelder det å stemme på et parti som vil styrke kommunehelsetjenesten.


Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

En av tre personer over 65 år faller og slår seg hvert år, og en femtedel av fallene krever medisinsk oppfølgning. I pleieinstitusjoner er tallene høyere. Derfor er det viktig at eldre får hjelp til å forebygge skader etter fall, slike at den enkelte unngår smerter og nedsatt funksjon. Dette kan også gi eldreomsorgen en økonomisk gevinst.

En ny oppsummering av forskning på tiltak som kan forebygge fall, viser at to av ti eldre kunne unngått fall hvis de fikk veiledning fra fysioterapeut. Hovedinnsatsen i veiledningen er balansetrening og styrkeøvelser gjennomført hjemme.

Slik opptrening kan bare gis av kompetent faglig personale, slik som fysioterapeuter. Dette er kommunenes ansvar og bestemt ved lov gjennom Lov om helsetjenesten i kommunene av 1982. Men kommunene er under et tøft økonomisk press og forsøker å spare penger der de kan. En ny trend de siste årene er å skjære ned på fysioterapitilbudet. Dermed blir det behandlende tilbudet sterkt redusert og det forebyggende tilbudet blir helt borte.

NFF har spurt partiene på Stortinget om hvordan de vil styrke kommunehelsetjenesten. De fleste partiene er mer eller mindre tydelig på å bevilge mer penger, mens partiene Venstre og Høyre skiller seg ut med mer administrative forklaringer. Venstre skriver at den største utfordringen for mange mindre kommuner ”vil være å rekruttere den faglige kompetansen de trenger for å gi sine innbyggere et godt tjenestetilbud.” Høyre vektlegger samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale primærhelsetjenesten: ”Brukerne skal merke at de ulike tjenestetilbudene er samkjørte. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er krav om individuell plan”, skriver partiet.

NFF kan tåle at partiene sliter med å fordele de begrensede midlene i kommunene. Det som er verre å akseptere er bortforklaringer. Selv om god organisering og gode rutiner er svært viktig, kan man ikke organisere seg bort fra behovet for tilstrekkelig med kvalifisert personell.

På den andre siden skriver Senterpartiet: ”Gjennom å styrke kommuneøkonomien vil vi gi kommunene handlefrihet til i større grad prioritere rehabilitering gjennom blant annet å bruke fysioterapeuter i større grad enn i dag.” Krf er på linje med SP og svarer at partiet ”fremdeles vil arbeide for en styrket kommuneøkonomi”. SV svarer mer generelt at partiet ønsker å styrke rehabiliteringen og forebyggingen i kommunene.
Frps løsning er å overføre ansvaret til Staten gjennom Folketrygden og utbetale stykkpris for den enkelte. Arbeiderpartiet skriver at de ”er sterkt bekymret for regjeringens sultefôring av kommunene. Vi har stor tro på fysioterapi og rehabilitering etter sykdom og behandling.”

Det går en ganske tydelig politisk skillelinje mellom partiene som vil løse problemet med økte økonomiske ressurser til kommunehelsetjenesten og partiene som har andre og mer administrative løsninger. NFF mener det er åpenbart at hvis flere eldre skal få hjelp til å forebygge for eksempel fall, må kommunene satse mer på fysioterapi. Vi oppfordrer velgerne til å ha problemstillingen med seg inn i valglokalet 12. september.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser