Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Egenandelen gjør deg slapp og passiv

Debattinnlegg: Samtidig som regjering og departementet har planer og visjoner for å få deg og meg i bedre fysisk form, innfører Stortinget en egenandel som presser fysioterapeutenes innsats bort fra det forebyggende arbeidet og rett mot behandling.


Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund

Det har vært mye medieoppmerksomhet rundt innføringen av den nye fysioterapiegenandelen for en del pasientgrupper. Det som ikke er kommet fram like godt er at denne egenandelen også er koblet direkte til kommunenes inntekter. Kommunene har i mange år fått et statlig tilskudd for hver fysioterapeut de har på lønningslista si. Nå vil dette tilskuddet bli redusert fordi man har beregnet at fysioterapeutene skal gi kommunene en inntekt ved sin behandling av pasienter. Desto flere egenandeler fysioterapeutens arbeid utløser, desto mer tjener kommunene.

Fram til nå har kommunene kunnet bruke fysioterapeuter i faste stillinger til det arbeidet de anser som viktigst, uansett om man har prioritert fysioterapi mot små barn, forebyggende arbeid for hjemmeboende eldre, helsefremmende tiltak eller andre prioriterte oppgaver. Gjennom det nye generelle fradraget i tilskuddet til kommunene, styres denne virksomheten nå mot inntektsbringende arbeid.

Det forebyggende arbeidet, som for eksempel å hjelpe folk til sunn bevegelse slik at muskel- og skjelettlidelser forbygges, gir ingen slik umiddelbar inntekt. Vi snakker om fysioterapeutenes bidrag til aktive barn via skolehelsetjenesten og om påvirkningsarbeid i forhold til kommunenes planer for aktivitetsområder. Andre eksempler er treningspartier for eldre, hjemmebesøk og rådgiving i forhold til eldre i risiko for funksjonsfall og veiledning av annet personell til aktivisering av personer i risiko for å utvikle sykdommer.

Åtte departementer forpliktet seg til å bidra til økt fysisk aktivitet gjennom Handlingsplan for fysisk aktivitet. All erfaring tilsier at det er vanskelig å prioritere det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Det er nettopp derfor man har laget denne planen. Men det har svært liten hensikt å bruke ressurser på gode planer, og forslag til konkrete tiltak på den ene siden, og slå beina under ordninger som faktisk fungerer på den andre side.

Innføringen av egenandelen gir altså kommunene en nedgang i refusjon på stillingene som er rettet mot forebyggende oppgaver. I tillegg må kommunene innføre rutiner for å kreve inn penger fra en målgruppe som tidligere ikke har måttet betale. Fysioterapeuten må melde inn hvert besøk hos hver bruker på skole, hjemme, i basseng eller andre steder, videre til sin overordnede som må gi beskjed til regnskapskontoret om å sende regning. Det hadde vært interessant å få vite hvor mange timers arbeid hver femtilapp koster kommunen.

Har politikerne sett disse konsekvensene? Norsk Fysioterapeutforbund tror ikke det, og håper derfor Stortinget vil endre på dette når vi kommer til revidert nasjonalbudsjett.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser