Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Budsjettnedtur for rehabilitering og fysioterapi

Pasientene finansierer opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og mister i tillegg gratis fysioterapi. Dette er å holde pasientene for narr, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å fjerne sykdomslisten for fysioterapibehandling. Det betyr at et stort antall mennesker som har hatt fritak på grunn av bestemte diagnoser, må begynne å betale egenandel. I tillegg pålegges kommunene å kreve inn egenandeler.

– I likhet med brukerorganisasjonene er Norsk Fysioterapeutforbund kritisk til denne endringen, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF. Hatlebrekke understreker at slike omfattende endringer på fysioterapiområdet må bygge på en grundig utredning.

Staten sparer mye
Forslaget vil kunne innebære en radikal endring for store pasientgrupper. Regjeringen anslår en innsparing på 140 millioner kroner ved å fjerne sykdomslisten for fysioterapibehandling. Regjeringen foreslår videre å redusere overføringene til kommunene med 175 millioner kroner. Regjeringen mener kommunene vil hente dette inn igjen gjennom økte egenandeler.

Staten sparer 315 millioner kroner med dette forslaget, på tross av at dette ble lansert som en kostnadsnøytral endring i Prop 27 S (2015-2016). I proposisjonen fremgår det også at det skal tas hensyn til målgruppen for sykdomslisten gjennom opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

Ingen reell opptrapping
Norsk Fysioterapeutforbund er svært skuffet over forslaget til finansiering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

– Av en bevilgning på 200 millioner kroner til en opptrappingsplan for rehabilitering er 100 millioner vekst i kommunenes frie inntekter. Samtidig er dette ikke en reell opptrapping innenfor helsetjenesten, men en omdisponering av midler på budsjettet. Det samlede beløpet er dessuten langt unna de 315 millionene som staten sparer ved at mange flere må betale egenandeler. Pasientene er heller ikke sikret at de 100 millionene ekstra i frie inntekter faktisk benyttes til fysioterapi og rehabilitering, sier Fred Hatlebrekke.

Hatlebrekke minner om at Høyre i sitt alternative budsjett for 2013 foreslo 400 millioner i øremerkede midler til en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser