Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Bruk hodet ved valg av behandler

Pressemelding: Markedsføringsregelverket er liberalt og derfor må publikum selv være bevisst ved valg av behandler. – Det er viktig å bruke hodet, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


Det vrimler av tilbud om behandling av muskel- og skjelettplager. NFF går derfor ut med ti råd til dem som sliter med muskel- og skjelettplager om hvor de skal gå for å få hjelp.
– Personer med muskel- og skjelettplager bør velge en behandler som samarbeider med fastlegen, sier Eilin Ekeland.
Forbundet registrerer ukentlig eksempler på markedsføring av helsetjenester som ligger i en helsefaglig gråsone. Aktørene kan tilby ”fysikalsk behandling” og ”muskel- og skjeletterapi” og på denne måten lene seg mot autoriserte helsefag samtidig som virksomheten ikke er en del av noen offentlig godkjenningsordning. Behandlere uten offentlig autorisasjon er heller ikke omfattet av pasientskadeloven.
– Mange fysioterapeuter reagerer på slik markedsføring, men vår henvendelse til Sosial- og helsedirektoratet avklarer at begrepene ikke er beskyttet ved lov. Derfor er det viktig at brukerne selv gjør bevisste valg, sier Eilin Ekeland.
Flere nye norske utredninger har diskutert muligheten for å frita kommunene fra å tilby helsetjenester utført av autorisert helsepersonell. NFF følger disse forslagene nøye.
– Vi kan i fremtiden risikere at kommunene kan velge å tilby deg med muskel- og skjelettplager en massør med et helgekurs fremfor en offentlig autorisert fysioterapeut med fire års utdanning. Vi må bare håpe at departement og Storting ser hvilke dramatiske konsekvenser dette kan få for behandlingen av muskel- og skjelettlidelser, slik at forslaget ikke blir en realitet, sier Ekeland.

Sosial- og helsedirektoratet om begrepsbruk:

  • Bare de som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning har rett til å benytte tittel som kjennetegner den aktuelle yrkesgruppen, se helsepersonelloven § 74, bruk av beskyttet tittel.
  • Yrkestitler som ikke er gjenstand for autorisasjon eller spesialistgodkjenning, er ikke beskyttet og kan benyttes fritt.
  • Retten til å benytte beskyttet tittel innebærer ikke at autorisert helsepersonell har behandlingsmonopol eller monopol på undersøkelses- eller behandlingsmetoder. Selve yrkesutøvelsen er regulert av kravet til faglig forsvarlighet i lovens § 4.
  • Loven setter begrensninger i å benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det feilaktig gir inntrykk av at det foreligger en autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, se § 74 andre ledd. Den som ikke har autorisasjon som lege kan etter dette ikke benytte yrkestittel som inneholder ordet "lege", f.eks. vil "naturlege" rammes, men ikke "naturterapeut".
  • Eksemplene "fysikalsk behandling" og "manuellmedisinsk behandling" vil være uspesifikke betegnelser på ulike behandlingsmetoder, som ikke er underlagt enkelte autoriserte yrkesgruppers monopol. Disse betegnelsene fremstår som så generelle at bruken ikke kan sies å gi feilaktig inntrykk av at den som tilbyr metodene er autorisert. Bruken av disse betegnelsene vil ikke rammes av helsepersonelloven §74 eller lov om alternativ behandling §8.

Norsk Fysioterapeutforbunds råd om valg av behandler ved muskel- og skjelettplager
1. Velg en behandler som samarbeider med din fastlege.
2. Velg en behandlingsform med anerkjente faglige resultater
3. Velg en behandler som også lærer deg å forebygge nye muskel- og skjelettplager
4. God behandling begynner med en grundig undersøkelse
5. God behandling betyr at din livssituasjon og eventuelt arbeidsplass blir tatt med i betraktningen
6. En god behandler forklarer deg hvorfor du får en spesiell behandling og lar deg være med å velge behandlingstype der dette er hensiktsmessig
7. En god behandler vil som regel stille krav til pasienten om egeninnsats
8. Du skal på forhånd informeres om kostnader ved behandlingen
9. God behandling gir ikke bare velvære i øyeblikket men også varig bedring
10. Mirakelkurer finnes sjelden, da ville de blitt en del av det autoriserte helsetilbudet

Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser