Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

– Bare penger kan styrke kommunehelsetjenesten

Pressemelding: Venstre og Høyre mener at utfordringene i kommunehelsetjenesten kan løses med bedre samarbeid og styrket faglig kompetanse. – Dette er politiske bortforklaringer i en situasjon hvor kommunehelsetjenesten roper etter nye stillinger, sier forbundsleder Eilin Ekeland i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).


NFF har spurt partiene på Stortinget om hvordan de vil styrke kommunehelsetjenesten. Bakgrunnen er at helseforetakene behandler og opererer stadig flere pasienter, pasientene har stadig færre liggedøgn og behandlingen foregår stadig oftere poliklinisk. 

– Få pasienter er friskmeldt når behandlingen er over. Da må politikere sørge for at de ikke skrives ut til en kommunehelsetjeneste som er bunnskrapt og som dermed i begrenset grad kan tilby fysioterapi og rehabilitering. Penger må til for å styrke kommunehelsetjenenesten, sier Eilin Ekeland.

Hun mener at det går en politisk skillelinje mellom partiene som vil løse problemet med økte økonomiske ressurser til kommunehelsetjenesten og partiene som har andre og mer administrative løsninger.

Fem partier er mer eller mindre tydelig ressursorientert, mens Venstre skriver at den største utfordringen for mange mindre kommuner ”vil være å rekruttere den faglige kompetansen de trenger for å gi sine innbyggere et godt tjenestetilbud.” Høyre vektlegger samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale primærhelsetjenesten: ”Brukerne skal merke at de ulike tjenestetilbudene er samkjørte. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er krav om individuell plan”, skriver partiet.

– Vi kan tåle at partiene sliter med å fordele de begrensete midlene i kommunene. Det som er verre å akseptere er bortforklaringer. Når det er nye stillinger som trengs for å møte utfordringene, er det viktig at partiene erkjenner dette, sier Ekeland.

Senterpartiet skriver: ”Gjennom å styrke kommuneøkonomien vil vi gi kommunene handlefrihet til i større grad prioritere rehabilitering gjennom blant annet å bruke fysioterapeuter i større grad enn i dag.” Krf er på linje med SP og svarer at parti ”fremdeles vil arbeide for en styrket kommuneøkonomi”. SV svarer mer generelt at partiet ønsker å styrke rehabiliteringen og forebyggingen i kommunene.
Frps løsning er å overføre ansvaret til Staten gjennom Folketrygden og utbetale stykkpris for den enkelte. Arbeiderpartiet skriver at de ”er sterkt bekymret for regjeringens sulteforing av kommunene. Vi har stor tro på fysioterapi og rehabilitering etter sykdom og behandling.” 

 Kontaktpersoner:
• Forbundsleder Eilin Ekeland, mob 41559030, tlf 22933063
• Informasjonsleder Harald Nyquist, mob 93424999, tlf 22933567

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser