Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Stimulering til effektiv samhandling

Statsbudsjettet: Mer behandling nærmere brukeren, færre innleggelser og bedre rehabilitering krever klarere grep.


Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 er akkurat lagt frem. Vi må ta inn over oss at også Norge er en del av verden, og at utfordringene i verdensøkonomien kan gi konsekvenser også for oss. Det er derfor fullt forståelig og riktig at man legger opp til forsiktig pengebruk i 2012. Desto viktigere blir det å stille spørsmål ved om de pengene vi bruker, anvendes klokt.

Statsbudsjettet for 2012 er det første statsbudsjettet etter at samhandlingsreformen iverksettes. NFF stiller spørsmål ved om stimuleringstiltakene som foreslås i budsjettet treffer i forhold til målene i reformen. Det settes av betydelige midler til fastlegeordningen og til IKT, som er viktig nok. Det er derimot få stimuleringstiltak som bidrar til en dreining av bruken av helsepersonell. Rehabilitering i kommunene nevnes ikke, og tiltak for å motvirke kommunenes manglende prioritering av fysioterapiressurser er helt fraværende.

Budsjettet dokumenterer at utviklingen innen fysioterapiårsverk i kommunene ikke har vært i tråd med den generelle utviklingen innen helsetjenesten, men Regjeringen kommer likevel ikke med tiltak for å gjøre noe med det. Når intensjonen i samhandlingsreformen er mer behandling nærmere der brukeren bor, færre sykehusinnleggelser og bedre rehabilitering, er dette svært underlig. Skal man lykkes med samhandlingsreformen, må fysioterapiressursene innen både forebyggende, behandlende og rehabiliterende virksomhet styrkes.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser