Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Rett innstilling: nødvendig, men ikke tilstrekkelig

Gode helsepolitiske intensjoner har ennå ikke fjernet et stort hinder for å oppnå god helseøkonomi: den svake fysioterapidekningen.


Helse- og omsorgskomiteen har akkurat levert sin innstilling til statsbudsjettet for 2012. De kommenterer mange saker og tiltak som berører fysioterapitjenestene. Det gjelder ikke minst viktigheten av arbeidet med offentlig spesialistordning og utfordringen med mange små avtalehjemler. Likeså viktigheten av å få til god rehabilitering, og at det må satses på skolehelsestasjonene og frisklivssentraler.

Dette er meget bra, og viser at en samlet helse- og omsorgskomité er engasjert i en god helsetjeneste og opptatt av at samhandlingsreformens intensjoner skal fungere i praksis. Men veien fra disse ordene til handling i samme retning virker svært lang. Spesialistordning har vært et tema i svært mange år, og for hvert år kommer vi litt nærmere. Deltidshjemler har vi drøftet med både departement, politikere og KS i mange år. Vi ser det beveger seg i riktig retning, men utrolig sakte.

Det største hinderet er likevel at fysioterapidekningen er for svak til at de helsepolitiske målene kan nås. På dette området har vi dessuten vanskelig for å se at det går i riktig retning. Fysioterapiårsverkene i skolehelsetjenesten er så godt som fraværende, på tross av at den største helsetrusselen for barn og unge er relatert til inaktivitet. Offentlig finansiert fysioterapi til å vareta behovet for kurative tjenester oppleves vanskeligere og vanskeligere tilgjengelig for pasientene. Mange får beskjed om tre måneders ventetid, eller de oppfordres til å prøve en annen. Fysioterapiårsverkene på sykehjem er også pinlig små, og gjør god fysioterapi nærmest umulig.

Befolkningens behov for kurative tjenester blir mange steder ”reddet” ved at fysioterapeuter jobber uten avtale og pasienten betaler alt. Et flott supplement til den offentlig finansierte tjenesten, men pasientens rett til nødvendig helsehjelp blir vel ikke oppfylt på den måten?

Samtidig som vi ser manglende oppbygging og store udekte behov for fysioterapi i kommunene, får vi signaler om nedskjæringer av fysioterapiressursene på sykehusene.

Alt dette skjer samtidig med at mange nyutdannede fysioterapeuter ikke får en jobb der de får brukt fysioterapikompetansen sin.

Når skal de fine ordene fra Stortinget bli realitet? Hva skal til for at vi skal bruke helsekronene slik Stortinget ønsker? Jeg tror både politikere og ansvarlige myndigheter må innse at det er behov for en kulturendring. De lokale beslutningstakerne må våge å tenke annerledes. De må gjøre som man signaliserer i Stavanger: Trappe betydelig opp antall årsverk fysioterapi for å få ned de samlede utgiftene. Hva skal til for at flere forstår at fysioterapi er god helseøkonomi?

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser