Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kommunene kan tape kampen om fysioterapeutene

Med dagens nivå vil kommunene om noen år være flere tusen årsverk unna å dekke innbyggernes behov for fysioterapi.


Nylig omtalte vi på nettsidene tallene fra Samordna opptak for fysioterapistudiet. Vi gleder oss over at utdanningen også i år er svært populær blant de unge, tross beskjeden lønn i yrket og et noe tyngre arbeidsmarked for nyutdannede de siste årene.

Vi noterer oss også at offisielle framskrivinger av behovet for fysioterapeuter fram til 2029 (SSB/Helsemod 2009) tilsier gode arbeidsmuligheter for fremtidens fysioterapeuter. Behovet er beregnet til å øke med til sammen nærmere 4000 årsverk i denne perioden.

Det som derimot gir stor grunn til bekymring, er at kommunene ennå ikke er i nærheten av å begynne den betydelige oppgraderingen av fysioterapitjenesten som vil kreves i årene framover. På skolehelse- og helsestasjonsområdet har utviklingen til og med gått i motsatt retning. I mange kommuner er det allerede lange ventelister for å få fysioterapi. Dette rammer spesielt mennesker med kroniske lidelser, som Helse- og omsorgsdepartements egen undersøkelse viste i 2009.

De siste årene har kommunene i snitt hatt færre enn ni fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere. Fortsetter kommunene å sette fysioterapitjenesten på et slikt sparebluss, vil de ifølge behovstallene fra SSB/Helsemod ha en underdekning på godt over 2000 fysioterapeutårsverk om 15–18 år.

En opptrapping av kommunefysioterapien vil tvinge seg fram som følge av blant annet flere eldre i befolkningen og nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Samtidig viser undersøkelser NFF har foretatt blant nyutdannede fysioterapeuter, at svært få av dem ønsker å arbeide som kommunalt ansatte. Både lønns- og arbeidsvilkår kan ha betydning for denne oppfatningen. Skal kommunene gjøre seg mer attraktive for fysioterapeutene, må de også tilby dem flere arbeidsmuligheter.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser